Skip to main content
Other publication, 2020

Hyggesfritt skogsbruk

Ersson, Back Tomas

Abstract

Omfattande vetenskaplig forskning i Norden de senaste tio åren har visat att hyggesfritt skogsbruk kan vara bättre än trakthyggesbruket på att optimera skogens ekonomiska, ekologiska, och sociala värden. Speciellt intressant för svenska privatskogsägare är den forskning som visar att hyggesfritt skogsbruk kan vara mer lönsamt (generera högre nuvärden) än trakthyggesbruk på marker med låga ståndortsindex, vid höga skogsvårdskostnader, när risken för skogsskador är hög, vid låga rotnetton, och när räntan är hög. Därmed är det viktigt att det svenska skogsbruket fortsätter att utveckla kunnandet och forskningen om hyggesfritt skogsbruk, så att hyggesfri skogsskötsel kan vara en beprövad och flitigt använd metod i Skogssveriges verktygslåda.

Published in


Publisher: Skogsmästarskolan, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, School for Forest Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108963