Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Kostnadseffektiva system för skörd av slybränslen

Nilsson, Daniel; Grönlund, Örjan; Iwarsson Wide, Mia

Abstract

Under de senaste årtiondena har landskapet i stora delar av Sverige blivit mer och mer igen-växt med sly. Detta gäller framförallt på gamla åkrar och betesmarker, längs mindre vägar och inom områden med höga kulturvärden. Det finns också stora arealer där sly måste röjas bort med jämna mellanrum, exempelvis längs större vägar och järnvägar och i kraftledningsgator. Mängden energi i sly på dessa marker i Sverige har uppskatts till ca 85 TWh, och då är sly som växer på skogsmark inte medräknat. Uppskattningen är att i storleksordningen 6 TWh sly skulle kunna skördas med lönsamhet varje år, men f.n. är nyttjandet av denna energiresurs låg.
Eftersom det sällan finns detaljerad information om träden på dessa områden, är det svårt att veta för den som vill avverka ett specifikt område om det är lönsamt eller inte. I denna studie har vi därför med hjälp av datorsimuleringar undersökt hur mycket avverkningen kostar under olika förutsättningar när det t.ex. gäller beståndsytans areal och form, artsammansättning, för-delning av brösthöjdsdiameter och stamtäthet.
Modelleringsarbetet har varit indelat i tre steg: i) utveckla en beståndsgenerator med syfte att kunna generera slybestånd, ii) utveckla en modell för simulering av avverkning och skotning (ihopsamling) av sly och iii) utveckla en kalkylmodell för beräkning av kostnader och lönsamhet för åtgärden.

Keywords

sly; åkerkanter; vägkanter; simulering; bioenergi; beståndsgenerator; skördekostnad; avverkning; kalkylprogram

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2020, number: 115
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet