Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden – en berättelse om samspel och hopp

Kågström, Mari

Abstract

Klimatfrågan kräver stora omställningar i samhället. För att nå dit behövs berättelser som kan
förmedla allvaret, men också berättelser som skapar hopp. Det här projektet är främst en berättelse
om hopp. Berättelsen utgår från vikten av att se klimateffektivitet och sociala mervärden som en
helhet i samhällsplaneringen. Det handlar bland annat om att planera för människor på ett sätt som
berikar och underlättar vardagen och främjar livsstilsförändringar utifrån gemensamma platser och
minskat transportbehov. Framförallt handlar den om att ge fler kompetensområden hos kommuner
och länsstyrelser möjlighet att aktivt delta i arbetet med planer. Om att utveckla arbetssätt som får
deltagarna att själva känna behov av och se mervärdet av att samarbeta över sektorsgränser.
Berättelsen omfattar också att tänja på tjänstepersoners handlingsutrymmen och att mötas på nya
sätt. Behovet av ökad samverkan mellan sektorer och organisationer inom planering är ingen ny
insikt. Kraften i berättelsen ligger istället i att genom att med relativt små insatser och med lyhördhet
till befintliga processer, organisationer och regelverk bidra till att deltagarna upplever att klimat går
att agera på i deras yrkespraktik, och att deras agerande har betydelse.

Keywords

klimat; social hållbarhet; fysisk planering; kommun; länsstyrelse; samverkan; metod; verktyg

Published in


Publisher: Energimyndigheten