Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Lokale matprodukter, kundepreferanser og biologisk kulturarv : oppsummering av en kundeundersøkelse i Gävleborgs län, Sverige og i Trøndelag Fylke, Norge

Bele, Bolette; Rytkönen, Paulina; Tunon, Håkan

Abstract

Denne undersøkelsen er gjennomført innenfor rammen for Interreg-prosjektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper». Prosjektet har fokusert på det potensialet som småskala produsenter har i å synliggjøre de natur- og kulturverdiene som er koblet denne typen matproduksjon. Forbrukerundersøkelsen som presenteres i denne rapporten ble gjennomført ved to utsalgssteder i Sverige og to i Norge. I Sverige foregikk spørreundersøkelsen i Gävleborgs län, ved matfestivalen Moläta i Järvsö og ved setra Svedbovallen like utenfor Järvsö. I Norge ble den samme undersøkelsen gjennomført i Trøndelag, ved Eggjenseteren i Snåsa og ved Mathallen Smak og Behag i Oppdal. Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinasjon av spørreskjema og oppfølgende intervju. I tillegg er også resultater fra en pilotstudie ved Gregoriemarknaden i Sverige diskutert i rapporten. Forbrukerundersøkelsen fokuserer på fire hovedtemaer: a) hvordan informanten/kunden ser på denne type bedrifter (företag) og hva de setter pris på ved besøket, b) hva kunden assosierer med det å handle slike lokale matprodukter, c) hvilke naturverdier og biologisk kulturarv de assosierer slike produkter med, d) hvilken bakgrunn kunden/informanten har.

Omtrent halvparten av informantene i denne undersøkelsen svarer at de kjenner til selve begrepet «biologisk kulturarv». I og med at koblingen mellom lokale matprodukter og natur- og kulturarv ikke er tydelig for alle kunder, bør det ligge et potensial i å formidle denne kunnskapen, slik at den kan bidra både til å styrke økonomien og bærekraften til virksomhetene. Resultatene viser også at mange av kundene verdsetter den opplevelsen det er å besøke slike utsalgssteder. Dette inkluderer blant annet opplevelser knyttet frivillig arbeid (volonärer), drikke kaffe, oppleve spesielle landskap og ha kontakt med dyr. Det sosiale samværet ved å besøke matfestivalen, markedet, setra eller det lokale utsalgsstedet er også noe som påvirker kundenes opplevelse av produktene. Mange av informantene/kundene i denne undersøkelsen viste seg å ha en indirekte/historisk geografisk tilknytning til utsalgsstedet. Resultatene viser derfor at det kan være viktig å henvende seg til utflyttere, hytteeiere og andre lokale/regionale turister/turistaktører for å danne seg et godt kundegrunnlag både for produktene og opplevelsene som tilbys.

Våre resultater viser at salget av lokale matprodukter må anses å være en del av den helhetsopplevelsen som tilbys. Produktene, til sammen med opplevelsene og aktivitetene må derfor sees på som en pakkeløsning som kundene er villige til å betale for. Småskala matprodusenter bør derfor sette fokus på helheten og ikke bare fokusere på kvaliteten til matproduktene

Published in

NIBIO Rapport
2020, number: 6:156
eISBN: 978-82-17-02698-3
Publisher: NIBIO

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Economics
  Food Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/109826