Skip to main content
Report, 2019

Åtgärder i syfte att stärka svaga lax- och öringbestånd i Bottniska viken

Dannewitz, Johan; Kagervall, Anders; Dahlgren, Elin; Palm, Stefan

Abstract

Detta biologiska underlag sammanfattar situationen för Bottniska vikens bestånd av lax och havsöring. Underlaget har skrivits efter att Havs- och vattenmyndigheten beställt biologisk rådgivning från SLU Aqua avseende ändrade föreskrifter för fiske i svaga älvar (FIFS 2004:37) samt för svenskt nyttjande och fördelning av laxkvoten (FIFS 2004:25 och 2004:36) med särskilt fokus på skydd av Vindelälvens laxbestånd.

Inledningsvis ges en generell beskrivning av laxbeståndens utveckling och hälsostatus där även svaga bestånd som är i behov av akuta förvaltningsåtgärder identifieras. Därefter utvärderas tänkbara förvaltningsåtgärder varav vissa tidigare diskuterats vid ett arbetsmöte mellan Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten samt SLU Aqua i Luleå 2018-11-21. I underlaget utvärderas även förslag från Länsstyrelsen i Västernorrland avseende förändrade fiskeregler i och utanför Ljungan. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av havsöringens beståndsstatus samt förslag på åtgärder i vattendragen i syfte att minska negativa effekter av fiske.

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109873