Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2020

Wulff, Sören; Roberge, Cornelia

Abstract

Under hösten 2020 har SLU inom programmet Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS), på uppdrag av Skogsstyrelsen, genomfört en stickprovsinventering av skador på skog från granbarkborreangrepp. Totalt inventerades 653 provytor i Götaland (exkl Gotland) och Svealand (exkl Dalarna). Inventeringen avser gran i grövre gallringskog och äldre skog med en trädslagsblandning av minst 3/10 gran. Resultaten från inventeringen visar på en total volym av knappt 8 milj m3 sk gran som under 2020 var angripen av granbarkborre. Av den totala volymen fanns 3,8 milj m3 sk i Svealand och 4,1 milj m3 sk Götaland. De största skadevolymerna återfinns i nordöstra Götaland samt östra Svealand. Inventeringen visar också att 5,9 milj m3 sk angripen gran var kvar i skogen och 2,0 milj m3 sk avverkad. Det innebär att en stor volym av de angripna granarna är omhändertagen, men också att det finns stora volymer kvar som inte hunnits med att ta hand om. Det betyder i sin tur att risken för stora angrepp kvarstår inför kommande år.

Keywords

granbarkborre; skogsskador; skogsskadeinventering; NRS

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2020, number: 521
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet