Skip to main content
Report, 2020

Inventering av järv 2020

Mattisson, Jenny; Höglund, Linda; Brøseth, Henrik

Abstract

Miljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat gemensamma riktlinjer och metodik för övervakning av järv vilka följs gemensamt av Norge och Sverige sedan inventeringssäsongen 2014. Populationsstorleken och populationsutvecklingen för järv i Skandinavien övervakas genom registrering av föryngringslokaler (revir) där föryngring skett under vårvintern. Det görs en årlig beräkning av populationsstorleken som baseras på det inventerade antalet järvföryngringar som uppnått statusen Dokumenterad eller Bedömd som säker utifrån de gemensamma kriterierna. Järvföryngringar inventeras och registreras i Rovbase främst av fältpersonal från Länsstyrelserna i Sverige och Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge, som utför fältkontrollerna. På svensk sida sker inventeringen i renskötselområdet i nära sammarbete med samebyarna. De rapporterar misstänkta lyelokaler till länsstyrelsens personal som därefter kvalitetssäkrar i fält.
Under inventeringssäsongen 2020 registrerades 164 järvföryngringar i Skandinavien, vilket är två färre föryngringar än i 2019. Av dessa återfanns 101 föryngringar i Sverige och 63 i Norge. I Sverige motsvarar det tre färre föryngringar (2,9 %) och i Norge en föryngring mer (1,6 %) jämfört med 2019. Genom en populationsmodell som baserar sig på ett genomsnittligt antal föryngringar de senaste tre åren, beräknas antalet föryngringar om till antal individer. Modellen tar hänsyn till att både årets och föregående års reproduktionsframgång påverkar den totala populationsstorleken. Baserat på de antal föryngringar som hittats 2018–2020 beräknas den skandinaviska populationen 2020 till 1069 vuxna järvar som är ett år eller äldre (95 % CI = 922–1335), vilket är 5,5% högre än fjolårets populationsuppskattning för Skandinavien som helhet. Av de 1069 järvarna återfinns uppskattningsvis 382 individer (95 % CI = 323–486) i den norska delen av järvpopulationen och 687 individer (95 % CI = 572–891) i den svenska delen av populationen. Den norska delen av populationen har ökat med 14%från 334 individer (95 % CI = 273–429), medan den svenska delen av bestanden i princip är oförändrad jämfört med 2019 (1,2 % ökning från 679 individer, 95% CI= 565–891).

Keywords

Wolverine; Gulo gulo; monitoring; population trends; Scandinavia

Published in

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
2020, number: 2020:3
eISBN: 978-82-426-4646-0
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Mattisson, Jenny
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Brøseth, Henrik
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110445