Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv : resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013–2018

Aronsson, Mora; Berglund, Håkan; Bjelke, Ulf; Eide, Wenche; Lönnell, Niklas; Toräng, Per; Jacobson, Anders; Halling, Christina; Westling, Anna; Sandström, Jonas; Thurfjell, Henrik; Sundberg, Sebastian; Florin, Ann-Britt; Alm, Gunilla; Blank, Sofia; De Jong, Johnny; Von Wachenfeldt, Eddie; Tranvik, Lena

Abstract

Sverige har en variationsrik natur med storslagen fjällmiljö, myllrande våtmarker, vattendrag och sjöar, kust och hav, skogar och odlingslandskap, alla med ett rikt växt- och djurliv. Den här fantastiska biologiska mångfalden tas ofta för given och ibland som en lyx, men oavsett vilket är det en förutsättning för vår överlevnad.

2019 rapporterade Sverige statusen till EU för perioden 2013–2018 för de naturtyper och arter i Sverige som är listade i art- och habitatdirektivet. Den berättar att 20 procent av naturtyperna och 40 procent av arterna mår bra. Den biologiska mångfalden är hårt trängd i såväl Sverige som i andra EU-länder.

Den här rapporten sammanfattar Sveriges rapportering och innehåller beskrivningar av status för naturtyper och arter, påverkan, hot och trender. Rapporten ger kunskap om tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige med hjälp av de arter och naturtyper som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv.

Rapporten visar hur naturmiljöerna i Sverige förändas, och sammanfattar den senaste kunskapen om vilka faktorer som driver dessa förändringar. Även exempel på hur restaurerings- och skötselåtgärder kan hejda förlusten av biologisk mångfald tas upp.

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2020, ISBN: 978-91-620-6914-8
Publisher: Naturvårdsverket