Skip to main content
Report, 2020

Biogaspotential från urbana gräsytor – Förstudie med Helsingborgs stad som case

Blom, Angelika; Bramryd, Torleif; Johansson, Michael; Narvelo, Widar; Svensson, Sven-Erik; Syde, Nina; Törner, Lars

Abstract

Rapporten är en förstudie avseende potential för biogasproduktion i Helsingborg, baserad på vegetation från urbana gräsytor. Rapporten fokuserar på frågor rörande tekniska aspekter på hela kedjan, dvs. från skörd av stadsgräs till leverans av vegetationen till en biogasanläggning. Rapporten innefattar även stad-landperspektivet, och värdet av biogödseln, samt olika nyttor för urbana gräsytor genom bland annat ökad biologisk mångfald, etc. Bakgrunden till förstudien är bland annat Helsingborgs Stads miljöstrategiska arbete med kommunala strategi- och policydokument, och där bland annat översiktsplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) bör sträva efter att uppnå hållbar utveckling. I förstudien diskuteras bland annat:  Teknik och logistik - skörd och leverans av stadsgräs till biogasanläggningar för minsta möjliga miljöpåverkan vid insamling, eventuell mellanlagring och transport  Biogödselns relevans för lokal växtnäringsförsörjning, markförbättring och kolinlagring  Ekosystemtjänster vid nyttjande av stadsgräs från urbana områden  Olika biogasanläggningars krav för mottagning av stadsgräs, i våtrespektive i torrrötningsanläggningar  Möjligheter att i torrötningsanläggningar röta stadsgräs med rejekt från källsorterat matavfall  Stadens klimat- och miljömål samt efterfrågan på biogas. Eftersom förstudien är av tvärvetenskaplig karaktär har olika metoder använts för insamling av det empiriska materialet. Metoder som tillämpats i förstudien är bland annat studiebesök och intervjuer, samt genomförande av en workshop med ämnesrelevanta aktörer. Helsingborg har under projekttiden agerat som lokal fallstudie. Studien visar sammanfattningsvis på:  Potential – Helsingborgs stads långgräs från 370 hektar grönytor kan förse 250 gasbilar med drivmedel motsvarande årlig körsträcka på ca 1500 mil. Studien visar på att med fler källor av urban grön biomassa skulle potentialen kunna tredubblas, t.ex. från våtmarksslåtter, golfbanor med mera. Vi kan utifrån dessa förutsättningar driva 5-7 gånger fler gasbilar i hela Skåne, dvs. ca 1500 bilar  Förutsättningar – Samverkan och kunskapshöjande åtgärder är viktigt för att skapa lokalt baserade cirkulära resursflöden. Klimat- och miljömålen gör att Sverige behöver satsa betydligt mer på lokalt producerad biogas. För att komma vidare i denna strävan är det viktigt att utgå från biogasanläggningarnas mottagningskrav. Den kanske största utmaningen som påträffades i studien var att systemet anpassades från mer kravspecifika förutsättningar ställda från just biogasanläggningarna  Värde och nytta – Förutom att grön biomassa baserat på långgräs från urbana grönytor ger biogasdrivmedel och biogödsel så skapas många andra ekosystemtjänstbaserade nyttor för en lokal hållbar samhällsplanering.

Keywords

biogas; fordonsgas; gräs; långgräs; grön biomassa; biogödsel; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; biodiversitet; stadsäng; logistik; våtrötning; torrötning

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2020, number: 2020:10
ISBN: 978-91-576-8984-9, eISBN: 978-91-576-8985-6
Publisher: Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Blom, Angelika
NSR AB
Bramryd, Torleif
Lund University
Johansson, Michael
Lund University
Narvelo, Widar
Helsingborg Municipality
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Syde, Nina
Helsingborg Municipality
Törner, Lars
Federation of Swedish Farmers (LRF)

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110764