Skip to main content
Report, 2021

Sammanställning av långsiktiga vattenkemiska förändringar i Mälaren och övergripande analys av möjliga drivvariabler och trender

Köhler, Stephan; Von Brömssen, Claudia

Abstract

Mälarens vattenvårdsförbund, SMHI och Norrvatten har under mer än 50 år (1967-2019) samlat in vattenkemiska och meteorologiska data över ett antal viktiga vattenkvalitetsparametrar. Denna unika långa serie användes i denna rapport för att studera vilka signifikanta förändringar över tid som kan urskiljas, vilka som är de viktigaste drivvariablerna och om data kan användas för att dra slutsatser om Mälarens framtida vattenkvalitet i ett förändrat klimat.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2021, number: 2021:5
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Climate Research
Geochemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/110882