Skip to main content
Report, 2021

Kräftbestånden i Hjälmaren, Vänern och Vättern : en utvärdering av provfisken och provtagningar av yrkesfiskarnas fångster 2020

Persson, John; Bohman, Patrik; Edsman, Lennart

Abstract

Fältrapporten redovisar provtagning och provfiske av signalkräfta i Hjälmaren, Vättern och Vänern år 2020, med en resultatsammanställning och jämförelse med tidigare års data (2009-2020). Resultaten skiljer mellan de olika lokalerna inom sjöarna. Vättern har generellt höga fångster av kräftor. På alla lokaler utom en i norra Vättern så har medelstorleken minskat samtidigt som antalet kräftor har ökat. Hjälmaren har också generellt höga fångster av kräftor. På en av lokalerna i Hjälmaren har medelstorlek och andelen kräftor över minimimåttet minskat. För övriga lokaler i sjön syns ingen tydlig trend rörande kräftornas medelstorlek och antal. I Vänern befinner sig kräftorna i en expansionsfas och fångsterna är fortfarande på en betydligt blygsammare nivå jämfört med de två andra sjöarna. Det sker dock en långsam generell ökning av kräftornas antal och medelstorleken. Under den provfiskade perioden har antalet kräftor ökat på en av lokalerna och andelen kräftor över minimimåttet har ökat på två lokaler.

Keywords

provfiske; provtagning; signalkräfta; Hjälmaren; Vättern; Vänern

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:4
eISBN: 978-91-576-9845-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/111117