Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2020

Franzén, Fredrik; Lingman, Anna; Åkerlund, Carolina

Abstract

Oskarshamns kärnkraftverks kylvattenpåverkan på recipientens vattentemperatur var under 2020 något mindre igen beroende på en förhållandevis lång revisionsavställning. Under vårens, sommarens och höstens nätprovfisken med biologiska länkar i kraftverkets recipient Hamnefjärden var abborre den vanligaste arten i fångsten, följd av sarv och mört. I augustifisket med nätlänkar i skärgården söder om Simpevarp och i motsvarande fiske i två områden i Kvädöfjärden var mört den mest fångade arten, tätt följd av abborre. Den överlägset största andelen av de fångade abborrarna i samtliga nätprovfisken både i Simpevarp och i Kvädöfjärden var två år gamla. Fisket med kustöversiktsnät utanför Hamnefjärdens mynning under april och maj hade, likt tidigare år, strömming som den absolut vanligaste arten. I vårens ryssjeprovfisken i Hamnefjärden var fångsten av ål mindre igen 2020 efter att ha ökat något 2019. Abborre var även i år den vanligaste fångsten följd av den invasiva arten svartmunnad smörbult. Förekomsten av årsyngel av både mört och abborre uteblev helt i yngelundersökningar i Hamnefjärden. Journalföringen av yrkesfisket norr om Simpevarp noterade den näst lägsta fångsten av blankål sedan undersökningarnas start 1972. Fångsterna har endast varit lägre 2019. Vid 2020 års undersökningar av faunan på mjuka bottnar registrerades totalt 22 arter i Simpevarp och 17 arter i referensområdet Kvädöfjärden. Blåmussla var den dominerande arten på grunda bottnar i de två undersökta områdena. Antalet registrerade arter på samtliga lokaler i de två aktuella undersökningsområden var högre år 2020 än medelvärdet för hela tidsperioden 1962-2020. På djupare bottnar i Simpevarp var den rörbyggande havsborstmasken Pygospio elegans den vanligast förekommande arten. På samma djup i Kvädöfjärden var förekomsten av östersjömussla störst. Sedan år 2018 har förekomsten av vitmärla på grundbottnar i Kvädöfjärden ökat från en registrerad individ till 228 individer och vitmärla var den näst mest förekommande arten i området.

Keywords

kärnkraft; kylvatten; recipientkontroll; provfiske; bottenfauna; främmande arter; kylvattenintag

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:5eISBN: 978-91-576-9847-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet