Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Recirkulering av näringsämnen mellan stad och land - vad vill gödselanvändaren ha?

Lundin, Emma; Metson, Geneviève S.; Mcconville, Jennifer; Westling, Klara

Abstract

Denna rapport sammanfattar resultatet av en workshop med olika sakägare kring frågan om gödselprodukter innehållande återvunnen näring från avloppsströmmar. Som underlag till workshopen har även en litteraturöversikt, intervjuer och enkäter med utvalda sakägare genomförts. Rapporten presenterar de behov sakägarna anser att dessa produkter måste eller bör uppfylla.

Arbetet har genomförts gemensamt mellan den svenska näringsplattformen och forskningsprojektet End-of-Wastewater under år 2020. Svenska näringsplattformen är en plattform som samlar aktörer och kunskap inom kretslopp av näringsämnen med syfte att stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsströmmar är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen (https://www.ri.se/sv/svenskanaringsplattformen). Projektet End-of-Wastewater handlar om att utforska och sprida kunskap kring hur samhället kan ställa om till att hålla näringsämnen, såsom kväve och fosfor, men även kol i rena kretslopp. Omställningen syftar på att ansvarsfullt länka samman organiska restflöden från mänskliga samhällen till nyproduktion av grödor på jordbruksmark. I denna omställning finns diverse aktörer som redan är eller bör vara delaktiga för att skapa ett kretslopp. Projektet kommer att utveckla ett interaktivt verktyg för att stötta dessa aktörer med att hitta, navigera bland och förstå den gedigna evidensbaserade forskning som finns inom området för innovativa och hållbara lösningar (http://www.endofwastewater.net/).

Published in

IVL rapport. B
2021, number: 2414eISBN: 978-91-7883-263-7
Publisher: IVL Svenska Miljöinstitutet