Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Skogsbränslecykelns näringsbalans

Olsson, Bengt; Westling, Olle

Abstract

Spridning av stabiliserade trädbränsleaskor till skogsmark skall långsiktigt kompensera för näringsför-lusterna vid skogsbränsleuttag, i synnerhet för uttaget av grenar och toppar (GROT). Denna studie har analyserat näringsflödena i hela skogsbränslekedjan och har på en principiell nivå beräknat massbalan-sen mellan näringsförlusterna (skördeuttaget) och näringsmängderna i användbara askor från CFB-pannor för att undersöka om näringskompensation med aska kan ske i stor skala. Förväntade närings-flöden från skog och genom CFB-pannor till flygaskor beräknades med hjälp av näringsanalyser av oli-ka skogsbestånd och med kännedom om förluster i CFB-pannor. Den beräknade askans sammansätt-ning jämfördes med kända CFB-flygaskor. Datamaterialet har hämtats från publicerade och andra till-gängliga källor. Näringshalter för enskilda träddelar har räknats om till medelvärden för GROT respek-tive stammar. En syntes av skogsbränsleuttagets effekter på omsättningen av baskatjoner presenteras för två försök med GROT-uttag (Kosta och Granhult) i form av balanserade näringsbudgetar

Keywords

skogsbränsle; GROT; näringsämnen; aska; askåterföring; skogsmark; baskatjonbalans; fosfor

Published in


Publisher: IVL Svenska Miljöinstitutet

   SLU Authors

  • Olsson, Bengt

   • Department of Ecology and Environmental Research, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Renewable Bioenergy Research

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/11142