Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Proteinkvalitet i grönjuice och grönprotein extraherad från vallbiomassa i pilotanläggningen inom projektet Växtproteinfabriken i Alnarp

Olsson, Anne-Charlotte; Magnusson, Madeleine

Abstract

Med en ökande befolkning i världen ökar efterfrågan på protein (Ghaly and Alkoaik, 2010). Utvinning och framställning av proteiner på mer otraditionella och innovativa sätt till både människor och djur röner därför ett allt större intresse. Det är också önskvärt att produktion och konsumtion är i balans geografiskt. Detta eftersom produktion av proteinråvaror i geografiska områden långt från där de konsumeras, leder till stora obalanser då det gäller resursutnyttjande och miljöbelastningar. Ett exempel är den sedan länge diskuterade sojaimporten från Sydamerika till Europa (Naturskyddsföreningen, 2010).

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet