Skip to main content
Factsheet, 2021

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2020

Holliland, Per; Mustamäki, Noora

Abstract

Under de fem år som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant.

Under 2020 fångades i medel 67 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördela på 12 arter. Mört var den vanligaste arten i fångsten (46 procent), följt av abborre, strömming, gärs och braxen.

Fångsten av karpfisk i Vaxholm var relativt hög, under 2020 fångades 34 individer per ansträngning vilket var lägre än 2019 men fortfarande högt jämfört med närliggande kustområden. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är framförallt mört, men även braxen, löja, björkna, id och sutare.

Det har fångats relativt många stora fiskar (>30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört och sutare över 30 centimeter har fångats i området.

Indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) är ett mått på storleken av de största abborrarna i området. L90 är relativt hög i Vaxholm, vilket tyder på att abborrarna är stora i området. Dock så är abborrhanarna i Vaxholm mindre och könskvoten indikerar en något högre andel honor än i närliggande provfiskeområden.

I provfiskefångsten utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även gös i fångsten. Varken fångsten av abborre eller fångsten av rovfiskar totalt har ändrats över tid.

Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit stabila under de fem år provfisket pågått, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.

Ett- till fyraåriga abborrar var efter den varma sommaren 2018 större vid given ålder jämfört med tidigare år.

Ett lågt siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2021, number: 2021:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/111685