Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Integrerad planering av virkesproduktion och naturvård

Öhman, Karin; Eggers, Jeannette; Eriksson, Ola; Lämås, Tomas

Abstract

Det finns i dag ett behov av modeller för långsiktig planering som möjliggör integrerade analyser av virkesproduktion och naturvård. Genom att inkludera de båda målen i samma planeringsmodell ökar möjligheterna att hitta optimala skötselstrategier som ger en högre måluppfyllelse. I denna rapport presenterar vi en areabaserad modell där planering av virkesproduktion och lokalisering av frivilliga avsättningar integreras i en och samma planeringsmodell Genom att inkludera val av områden för frivillig avsättning i en traditionell modell för långsiktig planering så kan konflikten mellan skogsbruk för virkesproduktion och naturvård utvärderas och därmed kan kostnadseffektiva lösningar för naturvård identifieras. Modellen har utvärderats i en fallstudie utförd på ett delområde av Mistra Digital Forests försöksområde utanför Sundsvall. I studien är den rastercellsbaserade informationen gällande initialt skogstillstånd segmenterade till ”avdelningar” med två olika fall av geografisk upplösning. I fall ett är medelarealen 1 ha och i fall två är medelarealen 10 ha. Resultaten från fallstudien visar att de finns en konflikt mellan grad av fragmentering av frivilliga avsättningar och nuvärde från framtida skogsskötsel. Men genom att acceptera en begränsad minskning av nuvärde kan stora förbättringar göras i termer av avsättningarnas geografiska läge. Analyserna visar även att möjligheterna ökar ytterligare att minska fragmenteringen om man använder sig av en mindre storlek på segmenten i planeringen. Detta förutsätter dock att man inkluderar den typen av hänsyn i den planeringsmodell man använder. Resultatet från studien visar även att det är extra viktigt att ta rumslig hänsyn när medelstorleken på avdelningarna är mindre. Om ingen rumslig hänsyn införs i planeringsmodellen utan man endast inkluderar ett krav på en viss mängd avsättning kommer modellen föreslå avdelningar för frivillig avsättning som leder till en hög grad av fragmentering. Vidare påvisar fallstudien att segmentering och tilldelning av data till segmenten kan ha inverkan på företeelser som skattning av arealer av habitat för arter i de fall då samma rastervisa data ligger bakom bildande av segmenten.

Keywords

areabaserad planering; beslutsstödsystem; heltäckande data; skoglig planering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2021, number: 524
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet