Skip to main content
Report, 2006

Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2006

Engström, Lena; Roland, Johan; Tunared, Rolf

Abstract

Från och med 1996 har ekologiska demonstrationsodlingar varje år anlagts på Lanna försöksstation som tillhör Avd. för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap (tidigare Institutionen för jordbruksvetenskap Skara), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Mellan 1996 och 2002 odlades totalt 4 ha enligt reglerna för EU:s ekologiska miljöstöd och fr.o.m. 2003 är det totalt 8 ha. Den ekologiska odlingen har genomförts 1996-2004 med en sexårig växtföljd på sex mindre skiften med mellanlera, tabell 1. För att få med höstraps i växtföljden gjordes den sjuårig från och med 2005 och fördelades på sju skiften på samma område som tidigare. På dessa skiften anläggs varje år mindre områden med demonstrationsodlingar. Resultaten och erfarenheterna från 1996 till 2006 års odlingar redovisas i denna rapport. Syftet med dessa demonstrationsodlingar är att vid fältvandringar kunna visa känd teknik för odling av grödor som är aktuella inom ekologiskt jordbruk. För att även få en uppfattning om skördar, proteinhalter m.m. har avläsningar och analyser gjorts, och det är bl.a. dessa som redovisas i denna skrift. De stora begränsningar som uppläggningen i form av demonstrationsodlingar medför, med avsaknad av upprepningar av åtgärderna, innebär att sammanställningen inte ska ses som en redovisning av regelrätta försök utan mer som beskrivningar av tendenser och som ett underlag för fortsatta diskussioner och undersökningar. Anläggning och skötsel av samt avläsningar i demonstrationsodlingarna har utförts av SLU:s försöksstation Lanna. Jordbruksverket har finansierat utläggningen av demonstrationsodlingarna inom ramen för det svenska miljöprogrammet, med avseende på delprogram 3, ekologisk odling. Analyser, avläsningar och sammanställningar har bekostats av Avdelningen för precisionsodling. Utgåvan 1996-2000, 1996-2002, 1996-2003 och 1996-2005 har finansierats av EU och svenska staten och är ett led i informations- och utbildningsinsatser för att främja omläggning till och utveckling av ekologiskt lantbruk. Rapporten finns tillgänglig som pdf-fil på institutionens hemsida, http://po-mv.slu.se, eller också kan den beställas från denna institution, tel. 0511-67000

Keywords

ekologisk odling; Lanna

Published in

Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 5
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Roland, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Tunared, Rolf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/11252