Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Hästutfodring efter torkan 2018 – en enkätundersökning om torkans påverkan på hästhållningen

Ringmark, Sara

Abstract

Under den regnfattiga sommaren 2018 var det många hästägare som var oroliga för hur man skulle klara den efterföljande bristen på vallfoder. Många av de lantbrukare som under ett normalt år säljer överskottet av vallfoder till hästägare hade detta år inget att sälja och flera hästhållare började importera sitt grovfoder från utlandet. Förutom att långa grovfodertransporter belastar klimatet finns också risken att foderpartier innehållandes ogräs som tidigare inte funnits i Sverige kan komma att tas in med importfoder. Om hästägarna tvingas minska andelen grovfoder i foderstaten finns också risk att djurvälfärden blir lidande. Dålig tillgång och höga foderpriser kan på sikt bidra till att minska antalet hästar i Sverige med negativa konsekvenser för både hästnäring och lantbruksnäring som följd. För att undersöka hur svenska hästägare och hästföretag påverkades av torkan 2018 genomfördes våren 2019 en enkätundersökning. Syftet var att få en förståelse för i vilken utsträckning den torra sommaren påverkade tillgången på hästfoder samt hur en eventuell foderbrist påverkade hästhållning, hästhälsa och utfodringsstrategi. Enkäten byggdes i det webbaserade systemet Netigate och spreds med hjälp av medieplattformar, sociala media och hästsportorganisationer. Totalt erhölls 1014 unika svar varav 805 st svaranden slutförde enkäten. Frågorna i enkäten valdes ut för att ge en överblick över hur vallfoderbristen slagit mot olika delar av landet och mot olika typer av hästhållare. Frågorna innefattade vilken typ och mängd grovfoder man utfodrat med samt om man behövt byta grovfoderleverantör under 2018/2019 på grund av torkan. För att ha något att jämföra foderanvändningen som följde efter torkan med ställdes inledningsvis frågor om grovfoderanvändningen under den föregående vintersäsongen 2017/2018. Den sista delen av enkäten innehöll frågor om hur foderbristen påverkat hästhållningen samt om det fanns oro inför framtida foderbrist. I ett fritextsvar efterfrågades de svarandes bästa tips för att hantera torka och foderbrist i framtiden.

Sammanfattningsvis fann undersökningen följande:

• Drygt hälften av de svarande förändrade sin strategi för grovfoderförsörjning efter torkan. Den vanligaste förändringen var att man bytt till en annan grovfoderleverantör inom samma län som man själv bodde i.

• Ca 100 st svarande uppgav att de importerat vallfoder.

• Merparten av de svarande, ca 80 % ansåg att de hade tillgång till önskad vallfodermängd under vintersäsongen som följde efter torkan. Detta tyder på att många i slutändan hittade lösningar på vallfoderbristen även om det till en början under sommaren såg svårt ut.

• Grovfoderanvändningen minskade efter den ovanligt torra sommaren. Även om minskningen i genomsnitt var liten är det ändå en varningssignal då minskad grovfoderandel riskerar att påverka hästhälsan negativt.

• Minskningen av mängden grovfoder per häst och dag skiljde sig inte åt mellan olika län.

• Fördelningen mellan de vanligast använda grovfodersorterna verkade inte påverkas av torkan men användningen av vass och sly ökade efter torkan vilket tyder ändå på en viss brist på mer traditionellt använt grovfoder.

• Betesanvändningen både minskade och ökade under 2018, troligtvis beroende av de lokala förutsättningarna till ökat betesutnyttjande hos varje stall. Merparten av de som använde bete stödutfodrade i högre utsträckning än planerat.

• Ca 20% minskade på hästantalet och lika många avstod från att utöka

• I slutänden bedömdes torkan i genomsnitt haft medelstor påverkan på hästhållningen (4,6 på skala 1-10). Många verkar dock ha en oro inför framtida år med torka.

• Det kom in många tips på hur man klarar ett år med mindre vallfoder. De vanligaste tipsen rörde bete och betesutnyttjande samt planering för grovfoderförsörjningen och grovfodrets användning och finns sammanfattade i den här rapporten.

Studien finansierades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

Keywords

Torka; foderbrist; hästhållning; hästutfodring; vallfoder; grovfoder; bete

Published in


Publisher: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, Sveriges lantbruksuniversitet