Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Individbaserad trygghetsskapande och språkutveckling genom odling – en fallstudie om arbetslösa utlandsföddas väg i samhället

Khalil, Sammar; Zachrison, Mozhgan; Pálsdóttir, Anna María; Awad, Shadia

Abstract

Sverige har under senare år tagit emot flera hundra tusen assylsökande. Att integrera dessa i samhället är en stor utmaning. De behöver känna trygghet och tillhörighet i samhället genom olika integrationsaktiviteter. Samtidigt kan de bidra med kompetens och kunskap om de lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Etablering på arbetsmarknaden är av stor betydelse för att förebygga utanförskap och arbetslöshet samt öka trygghet och tillhörighet hos utlandsfödda personer. Dock är integrations- och etableringsprocesser kantade av hinder och barriärer som är relaterade till bland annat språkkunskaper, ålder, utbildning och kulturen. Projektet övergripande syfte var att använda odling som ett verktyg för att öka möjligheten för utlandsfödda personer att integrera i samhället och bygga upp trygghet samt språk- och kommunikationsförmåga. Odling förespråker för matproduktion och konsumtion, utveckling av sociala nätverk, utveckling och förstärkning av språk och kommunikationsförmåga samt för hälsa och välmående. Deltagare i studien rekryterades via företaget Xenofilia i Malmö och dess projekt ”Växtplats Rosengård”, som stödjer utlandsfödda som står långt ifrån arbetsmarknad att närmas sig arbetsmarknaden i genom bland annat odlingsaktiviteter. Genom Växtplats Rosengårds odlingsspår rekryterades tre grupper med åtta deltagare i varje grupp vid tre olika tillfällen under 2018. Deltagarna i varje grupp deltog i intervjuer kring trygghet och platsanknytning, språkundervisning samt i studiebesök till olika odlingsföretag och till SLU Alnarp. Projektet omfattade också undersökningar kring utveckling av produktionsunderlag av nya grödor som ingår i utlandsföddas matkultur. Studier i projektet identifierade plats och kontext, scenariobaserat lärande, läran om odling av svenska grödor och egna grödor från hemlandet som trygghetsskapande faktorer och grundläggande förutsättningar för att kunna känna trygghet, engagemang i arbetet, öppenhet att ta in nya saker och för att skapa nya kontakter. Att känna tillhörighet till en plats med hjälp av platsanknytning och kontext såsom odling skapar trygghet genom upplevelse av tillhörighet och att lyckas och utvecklas. Scenariobaserad svenskundervisning kan hjälpa utlandsfödda att utveckla sin kommunikativa förmåga genom att delta i klassrumsinteraktioner baserade på scenarier, dialoger, och interaktiv pedagogik. Studiebesöken vidgar utöver kunskapen om odling och odlingsteknik, också den geografiska horisonten i Sverige och känslan att komma utanför hemkommunen. Tillgång till grönsaker bekanta från hemlandets matkultur på den svenska marknaden gynnar också trygghet hos utlandsfödda svenskar, grossister och konsumenter.

Keywords

Trygghetskontext; platsanknytning; scenariobaserad undervisning; geografisk horizont; Okra; Jute mallow

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2020, number: 2020:14ISBN: 978-91-576-8991-7Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet