Skip to main content
Report, 2021

Sekretatiatet för selektivt fiske : rapportering av 2020 års verksamhet

Abstract

Under 2020 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, 2 projekt inom ramen för regeringens satsning på selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som sedan 2015 införts i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, samt att utveckla mer skonsamma och rovdjursäkra fiskemetoder. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar), eller att minska bottenpåverkan vid trålfiske. De tre projekt som utfördes under 2020 var: 1. ”Ökad användning av utvecklade redskap” (HaV Dnr 2215-2019) – Kapitel 2 2. ”Redskapsutveckling för fiske efter skrubbskädda i Östersjön” (HaV Dnr 808-2020) – Kapitel 3 3. ”Utveckling av riktat hållbart skrubbskäddefiske i Östersjön” (HaV Dnr 2776-2020) – Kapitel 4 Projekten genomfördes genom att projektförslag togs fram gemensamt av SLU Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) där HaV och Jordbruksverket beslutar, varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet. Projektet ”Ökad användning av utvecklade redskap” togs dock fram gemensamt av näringens producentorganisationer Havs- och kustfiskarnas producentorganisation (HKPO) och Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO), Havs och vattenmyndigheten, Jordbruksverket samt SLU som en följd av ytterst begränsat upptag i praktiskt fiske av tidigare utvecklade och utvärderade redskap inom ramen för sekretariatets arbete.

Keywords

Fiske; redskapsutveckling; selektivt fiske; selektiva och skonsamma redskap; yrkesfiske; trål; skrubba; torsk; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:16
eISBN: 978-91-576-9905-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113645