Skip to main content
Report, 2019

Sekretariatet för selektivt fiske - rapportering av 2018-års verksamhet

Abstract

Under 2018 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU-Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, 4 projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som beslutats i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, samt att utveckla mer skonsamma fiskemetoder. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar), och att minska bottenpåverkan vid trålfiske. 1. ”Fortsatta försök för bättre selektering av torsktrålar i Östersjön” (HaV Dnr 1573- 2018) – Kapitel 1 2. ”Utveckling av ett skonsamt demersalt fiske LIT (Low impact trawling)” (HaV Dnr 1574-2018) – Kapitel 2 3. ”Powerdoors - mjuka trålbord som ej påverkar botten” (HaV Dnr 2401-2018) – Kapitel 3 4. ”Ergonomisk vittjningsmetod för pushup-fälla vid behov att selektera sik och lax” (HaV Dnr1572-2018) – Kapitel 4 Projekten genomfördes genom att förslag togs fram gemensamt av SLU-Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), varefter SLU-Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet. Projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering där personal från SLUAqua deltog i ett experimentellt fiske där det nyutvecklade redskapets fångstegenskaper dokumenterades och analyserades under kommersiella fiskeförhållanden.

Keywords

Fiske; redskapsutveckling; selektivt fiske; selektiva och skonsamma redskap; yrkesfiske; skonsam vittjning; trål; bur; fälla; pelagiska trålbord; räka; havskräfta; torsk; lax; rödspotta; rödtunga; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:6
eISBN: 978-91-576-9653-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113646