Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2021

Svenskt skogsfenologidataset

Langvall, Ola

Abstract

Som en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, samlar universitetets skogliga försöksparker in detaljerade fenologiska mätningar och observationer på björk, gran, tall, blåbär och lingon, sedan 2006. Detta dataset innehåller data om löv- och skottutveckling hos träden, samt blomning, kartbildning och bärmognad hos bären för åren 2006-2020. I data redovisas medeltalet av ett flertal individer (se instruktion) som mätts eller observerats vid varje tillfälle.

Här tillhandahålls också temperatursummor, beräknade utifrån respektive observationsplats klimatstations dygnsmedeltemperaturer under samma tidsperiod.

Förutom mätvärden och observationer, tillhandahålls också R-script för att interpolera dagliga värden mellan observationstillfällena och för beräkningar av mellanårsmedelvärden och medföljande medelfel för varje observationsplats och art. R-scripten interpolerar även värden fördelade på uppnådd temperatursumma vid varje tillfälle, samt mellanårsmedelvärden och medelfel för temperatursummans utveckling över säsongen.

Även observationer av fenologiska fasförändringar görs på björk (från skottskjutning till lövfällning), samt tall och gran (endast skottskjutning) och finns i en separat tabell.

Keywords

träd; anläggningar för miljöövervakning; bär; skottutveckling; fenologi; lövsprickning; bärmognad; blomning

Published in


Publisher: Svensk Nationell Datatjänst

  Associated SLU-program

  Forest
  Climate

  Sustainable Development Goals

  SDG13 Climate action
  SDG15 Life on land

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Climate Research
  Ecology

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.5878/jbab-cy46

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/113709