Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Flera nya utländska äppelsorter har bra kvalitet men är känsliga för sjukdomar

Rumpunen, Kimmo; Nybom, Hilde

Abstract

Odlarna vill ha nya sorter med bättre egenskaper, som gör det möjligt att bedriva hållbar och konkurrenskraftig odling av kvalitetsfrukt i Sverige. I detta faktablad sammanfattas resultat från två projekt med syftet att utvärdera odlings- och kvalitetsegenskaper hos några dessert- och mustäpplesorter, som nyligen tagits fram genom växtförädling.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet