Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Övervakning 2020 och 2021 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland

De Jong, Adriaan

Abstract

Våren 2021 genomfördes inventeringarna av vårrastande svanar, gäss och tranor inom övervakningsprogrammet som startade 2012 genom ett samarbete mellan Tarfikverket Region Nord, Länsstyrelsen i Norrbotten och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Programmet genomförs enligt ett ”två år på och två år av” schema. I denna rapport redovisas resultaten för 2020 och 2021.

Syftet med övervakningsprogrammet är att skapa en uppsättning bakgrundsdata kring dessa rastande fåglars förekomst inom ett studieområde som sträcker sig från trakterna mellan Lövånger och Burträsk i söder till markerna kring Persöfjärden i norr. Detta studieområde täcker de viktigaste rastområden i Västerbottens och Norrbottens kustland norr om Robertsfors. Dessa bakgrundsdata ska kunna användas som besluts- och utvärderingsunderlag för kommande samhällsprojekt, främst infrastrukturprojekt. Fåglarna räknades på ett standardiserat sätt medan de sökte föda eller vilade på jordbruksmark under dagtid.

Totalt räknades 57831 individer 2020 och 50478 individer 2021 av tio arter och en hybrid (grågås x kanadagås). Av de fem huvudsakliga studiearter var sädgåsen talrikast (32% och 28% i 2020 respektive 2021) medan kanadagåsen minst talrik (4,5 resp. 3,3 %). Antalen och proportionerna inom och mellan undersökningsområdena Lövånger, Skellefteå och Luleå beror dock mycket på hur räkningarna lagts över säsongen och hur vädret (speciellt snöförhållandena) varit. Eventuella trender måste ses i ett långtidsperspektiv.

Keywords

gås; sångsvan; trana; flyttning; rastlokal

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2021, number: 2021:14
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet