Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Vad är AKIS?

Blix Germundsson, Lisa

Abstract

AKIS är en förkortning av det engelska ”Agricultural Knowledge and Innovation System”, fritt översatt till ”Agrara kunskaps- och innovationssystem”. AKIS kan ses som en analytisk konstruktion, ett verktyg för att illustrera aktörer och nätverk i ett specifikt sammanhang. I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2028 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Detta faktablad presenterar AKIS historik, en översikt över AKIS i Europa och Sverige, och avslutar med några reflektioner kring konceptet. Källhänvisningar ges så att den intresserade läsaren kan leta sig vidare.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:20
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Other Social Sciences not elsewhere specified

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/114473