Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Fokusprojekt Diagnostik, övervakning och riskhantering för framtida växtskydd

Olson, Åke; Berlin, Anna; Lindgren, Anders

Abstract

Fokusgruppen har tagit ett brett grepp och samlat forskare och intressenter från skog, lantbruk samt trädgårdsnäringen för att arbeta med en holistisk syn på växtskydd (plant health) med inriktning på diagnostik och övervakningsmetoder för framtidens riskhantering. Vi har engagerat experter med en bred kompetens från flera ämnesfält och har sammanlagt haft deltagande från18 organisationer och 6 SLU institutioner från tre fakulteter vid våra möten. Vi upplever att intresset från intressenternas sida att engagera sig i gruppens arbete har varit stort och de har haft höga förväntningar på oss. Fokusgruppen har varit lyckosam med att skapa kreativa och konstruktiva möten för alla deltagare. Det breda angreppsättet har resulterat i många intressanta och oförutsedda resultat, men inte direkt lett till nya forskningsansökningar, samtidigt som diskussionerna har bidraget till att utveckla forskning idéer.
Fokusgruppens arbete har bidragit till att förbättrat bilden av SLU jämtemot ”stakeholders” och skapa nya möten mellan forskare vid SLU från alla tre fakulteter som arbetar med växt(träd) skydd, varav många tidigare inte träffats.
De viktigaste lärdomarna och resultaten från fokusgruppens arbete är:


  • Det finns ett stort behov av och en önskan om ett ”analyscentrum” med möjlighet till diagnostik och analys av sjukdomar och skadegörare hos växter. Detta skulle fungera som en ”one-stop-shop” och sammanlänka intressenter och forskare inom området. Centret bör vara placerat vid SLU eller i anslutning till SLU.
  • Det finns möjlighet att arbeta med alternativ finansierings inom området växtskydd, speciellt donationer och ”crowd funding”.
  • Stöd till bildandet av Svensk växtpatologisk förening.
  • Spridit information och engagemang om ”International Year of Plant Health” 2020.
  • Identifierat projekt och forskningsfrågor av intresse som är gemensamma för forskare från flera områden där fakultetsövergripande projekt skulle kunna vara önskvärda: Teknisk utveckling inom övervakning, så som sensorer, bildanalys, spor- och insektsinsamling, Diagnostikmetoder, Biologisk mångfald i växtskydd, Markhälsa och ”One Plant Health”.


Published in


eISBN: 978-91-576-9920-6
Publisher: SLU Plattform växtskydd