Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2020

Sonesten, Lars

Abstract

Vattenkvaliteten i Mariestadsfjärden är i högre grad påverkad av omgivningen än vattnet i Storvänern, vilket återspeglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsammansättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet bland annat av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens jämförelsevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestadsfjärden har, liksom i Storvänern, i genomsnitt varit låg de senaste åren. Totalkvävehalterna har överlag uppvisat sjunkande nivåer under senare år, även om takten förefaller ha planat ut. De totala individtätheten av bottendjur var på förhållandevis hög vid båda provplatserna. Artsammansättningen dominerades med avseende på individtätheter av glattmaskar, fjädermygglarver och musslor, medan biomassorna till mycket stor del utgjordes av enstaka storväxta målar- och dammusslor. Sammantaget tyder undersökningarna 2018–2020 på en hög ekologisk status baserat på det så kallade BQI-indexet. Mellanårsvariationen kan dock vara mycket stor, vilket gör det viktigt att se resultaten över flera år och inte dra slutsatser på resultat från enstaka år.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2021, number: 2021:13
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication
  Biodiversity
  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Zoology
  Geochemistry

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/114557