Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021

Växtplankton i Storvänern 2020

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Abstract

Säsongsmedelbiovolymerna för 2020 översteg medelvärdena för samtliga tre provplatser. Vid Megrundet var den totala biomassan i april och maj bland de största som noterats sedan 1979. Kiselalger dominerade som vanligt artsammansättningen under april och maj. Vid juni-provtagningen var det mer varierande vilka växtplanktongrupper som dominerade vid de tre provplatserna. Biovolymerna i augusti var högre än normalt och rekylalgerna hade en stor del i dessa noteringar för samtliga tre provplatser. Statusbedömningar av vattenkvaliteten med avseende på näringspåverkan ger en hög status för totalbiovolymerna både för de senaste tre åren och för hela perioden från 1979. Det trofiska planktonindexet PTI ger däremot generellt sett en något sämre status än totalbiovolymen.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund