Skip to main content
Report, 2019

Fokusprojekt Växtskyddsproblem i stråsäd : slutrapport

Ninkovic, Velemir; Chawade, Aakash; Menegat, Alexander; Persson, Paula

Abstract

Fokusprojektet startade i augusti 2017 och samlade en fokusgrupp som med drygt 20 deltagare med bred agrar kompetens och intresse för att lösa problem med sjukdomar, skadeinsekter och ogräs utan negativ påverkan på miljö och klimat, på ett hållbart sätt. Hela fokusgruppen har mötts vid två heldags workshops oktober 2017 och en uppföljning april 2018. På workshop I vid starten av projektet fick deltagarna identifiera och presentera de allvarligaste och svåraste växtskyddsproblemen i stråsädesproduktionen. Problem i både konventionella och ekologiska produktionssystem diskuterades. Arbetsgrupper bildades var arbete diskuterades och prioriterades vid workshop II. De viktigaste problemen som identifierades:

• Nya invasiva ogräs, ekorrsvingel, råttsvingel, hönhirs

• Livet efter glyfosat – hur löses ogräsproblem där man varit beroende av glyfosat, vid ett förbud

• Skadegörarnas och ogräsens resistens mot bekämpningsmedel

• Gulrost och svartpricksjuka vete/rågvete. Hur kan man minska behovet av kemisk bekämpning. Det går inte att odla rågvete ekologiskt, i södra delarna av Sverige

• Mykotoxiner i spannmålskärnor och halm – hur undvika osynliga problem

• Bladlöss och bladlusöverförda virus – förändrat klimat medför ökat virustryck

• Växtskyddsproblem i nya grödor

• Resultat från forskningen – framför allt från fältstudier - kommer inte rådgivningen till del Viktigt!

• Nyttan av att utnyttja och analysera insamlade data, t.ex. från SLU-sortprovning och från Jordbruksverkets växtskyddscentraler – fördjupar kunskapen använder en outnyttjad resurs

• Dialogen och erfarenhetsutbytet mellan forskare och intressenter viktig och måste fortsätta

• Att arbeta med odlingssystemet i ett brett perspektiv och inkludera växtskyddsfrågorna

• Vikten av kunskap om växtskyddsproblemen i ett förändrat klimat, ligga före

• Nya grödor och dess växtskadegörare, ligga före

• Kunskap om invasiva ogräsarter, ligga före

• Sprida kunskap och göra den mer lättillgänglig, samla under ett paraply

För att arbeta med de identifierade problemen och frågeställningarna som diskuterades vid de två workshopparna bildades fyra arbetsgrupper.

Arbetssgrupper

Bladlöss och bladlusöverförda virus: ansvarig Velemir Ninkovic, NJ fakulteten Rapport skriven och publicerad

Luftburna svamppatogener: ansvarig Aakash Chawade, LTV fakulteten Vetenskaplig uppsats baserad på data från sortprovningen, en forskningsansökan

Ogräs: ansvarig Alexander Menegat. NJ fakulteten Populärvetenskaplig artikel, konferenspresentationer, tre studentarbeten, en forskningsansökan, nya studier i långliggande försök

Mykotoxinbildande svampar i fält: ansvarig Paula Persson. NJ fakulteten Vetenskaplig uppsats baserat på insamlade data från Jordbruksverket, bokkapitel, tre forskningsansökningar, två nystartade projekt.

Published in


eISBN: 978-91-576-9923-7
Publisher: SLU Plattform växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114580