Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Baltic International Acoustic Survey, October 2020 : report, R/V Svea, Sweden

Larson, Niklas

Abstract

Internationellt koordinerade hydroakustiska expeditioner har regelbundet genomförts av Havsfskelaboratoriet i Lysekil sedan 1978 i Östersjön. Baltic International Acoustic Survey (BIAS), som utförs varje år i oktober, regleras under Europeiska Kommissionens Data Collection Framework (DCF) och är obligatorisk för varje medlemsland i EU runt Östersjön. Sverige ansvarar för subdivision(SD) 27 samt för delar av subdivisionerna 25, 26, 28 samt 29. Syftet med expeditionen är att bedöma beståndstatus för sill och skarpsill. Resultaten rapporteras årligen till Baltic International Fish Survey Working Group (WGBIFS) och Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS), som båda är arbetsgrupper inom International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Expeditionen 2020 genomfördes med R/V Svea och inleddes med kalibrering av ekolod 2020-10-02 i Gåsöfjärden och därefter tog sig Svea österut till SD27 där datainsamlingen startade. Expeditionen avslutades 2020-10-14 i Karlskrona. Under expeditionen samlas akustiska rådata in med ett vetenskapligt ekolod (EK80 38kHz) och biologiska data med hjälp av pelagisk trålning för information om art och längfördelning. Akustiska rådata efterbehandlas i programvaran Large Scale Survey System LSSS. Trålfångsterna analyseras vad gäller arter samt längder, Målarterna - sill, skarpsill och torsk - provtas även för åldersbestämning för att ta fram åldersstruktur för respektive bestånd. Informationen om arter och längder från trålfångsterna används tillsammans med akustiska data för att räkna fram ett index för biomassan av fskarterna. WGBIFS tar fram gemensamma riktlinjer och manualer fram och resultaten från varje land kan sammanställas i en gemensam databas. Resultaten utgör underlag för WGBFAS uppskattning de totala bestånden av sill respektive skarpsill i Östersjön. Resultatet från 2020 års svenska BIAS bedömdes av WGBIFS vara representativt för mängden sill och skarpsill i Östersjön. WGBIFS möte hölls, via videokonferans, i april 2021. Tidigare årsresultatsamt mer information kring BIAS och WGBIFS arbete fnns i arbetsgruppens årliga rapporter.

Keywords

akustik; östersjön; sill; skarpsill; ekolod

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:21eISBN: 978-91-576-9927-5
Publisher: Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Oceanography, Hydrology, Water Resources

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/114660