Skip to main content
Report, 2021

Långliggande fältförsök för rot- och knölväxter – behov och möjligheter identifierade genom intervjuer

Karlsson Green, Kristina; Liljeroth, Erland; Lankinen, Åsa

Abstract

I den här rapporten presenteras en utredning om behov och möjligheter för långliggande fältförsök för rot- och knölgrödor. Utredningen baseras huvudsakligen på intervjuer med representanter från universitet, näring, rådgivning och finansiärer, och även på en mindre uppföljande enkät till de intervjuade. Intervjuerna visar på att det finns ett brett intresse av långliggande fältförsök med frågeställningar som explicit rör rot- och knölgrödor. Frågeställningar som anses särskilt viktiga rör markbearbetning, växtskydd och växtföljd men även andra aspekter föreslås. Det finns ett intresse av att samarbeta om den här typen av försök men för många aktörer är det viktigt att man då kan få ut även kortsiktigare resultat och att dessa ska vara användbara för organisationen. Den främsta utmaningen kan vara att säkra långsiktig finansiering men även experimentdesign och organisation runt försöken är viktiga att beakta för att de ska ha ett långsiktigt värde.

Keywords

hållbara odlingssystem; hållbart växtskydd; långliggande fältförsök; växtföljd

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2021, number: 2021:7
ISBN: 978-91-576-9000-5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114681