Skip to main content
Report, 2019

Miljöövervakning av miljöfarliga ämnen i fisk : hälsoparameterar hos skrubbskädda - algtoxiner, tiamin och PFAS

Dahlgren, Elin; Lindqvist, Dennis; Asplund, Lillemor

Abstract

Skrubbskädda insamlad från västra Hanöbukten i slutet på augusti 2018 har undersökts för hälsoparametrar samt förekomst av miljöfarliga ämnen (bromfenoler, tiamin, mikrocystin, nodularin och perfluorerade alkylsyror (PFAS). Resultaten från statistiska analyser indikerade att många av de effekt- och exponerings funktioner som ingår i undersökningar av skrubbskäddans hälsotillstånd samvarierade signifikant med halter av bromfenoler, tiamin och vissa PFAS. Exponering för toxiska substanser indikerades genom påverkan på leverenzymer katalas och glutationsreduktas vilka samvarierade med halter av tiamin respektive bromfenol 6-OHBDE-47. Leverstorlek samvarierade med ökande halter av bromfenol, 2,4,6-TBP. Ökande nivåer av outvecklade röda blodceller samvarierade med halter av bromfenol, 2,4,6-TBP och leverhalter av tiamin. Detta indikerar en påverkan på fiskens syretransport och blodbildning. Påverkad kolhydratmetabolism indikerades genom glukoshalter som samvarierade med halter av bromfenol, 6-OHBDE47. Påverkan på immunförsvaret indikerades genom minskande antal granulocyter vilka samvarierade med ökande halter av perfluorerade substanser PFNA, PFOS och PFUnDA i fiskarna.

Keywords

fiskhälsa; miljöfarliga ämnen

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:13
eISBN: 978-91-576-9681-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Lindqvist, Dennis
Stockholm University
Asplund, Lillemor
Stockholm University

UKÄ Subject classification

Zoology
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114740