Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021

Hur påverkar coronasituationen ekologiska livsmedelsaktörer? : en studie om resiliens inom den ekologiska livsmedelssektorn

Tunberg, Maria; Hedman, Sara; Spångberg, Johanna

Abstract

Hur resilient är det ekologiska lantbruket? Vilka för- och nackdelar jämfört med det konventionella lantbruket har det ekologiska lantbruket vad gäller resiliens? På vilka sätt kan ekologisk produktion bidra till Sveriges livsmedelsförsörjning vid externa kriser? Året 2020 har kantats av spridningen av det nya coronaviruset SARS-Cov-2. En rad aktörer både globalt, och i det svenska samhället, har på olika sätt påverkats av den situation som viruset gett upphov till. Denna rapport ger en bild av hur aktörer inom ekologisk produktion har påverkats under den pågående pandemin. Detta har även kopplats i vidare bemärkelse till begreppet resiliens vad gäller påverkan på ekologisk produktion vid en sådan typ av ”extern chock” som coronakrisen utgör. Vidare är arbetet tänkt att utgöra en förstudie till fortsatt arbete om resiliens inom ekologiska produktion och konsumtion för att ytterligare kunna besvara de inledande frågorna. Rapporten bygger på ett antal intervjuer med aktörer inom den ekologiska värdekedjan för att samla insikter om olika typer av effekter från tiden för coronavirusets spridning i samhället till hur aktörerna tänker om framtiden. Intervjuerna utfördes under sommaren 2020. Maria Tunberg, forskare på SLU och vid SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok), är huvudförfattare. Huvudförfattaren vill först och främst tacka Sara Hedman, tidigare projektassistent på Analysys Mason som utförde intervjuerna och skrev första utkastet på rapporten. Vidare vill huvudförfattaren rikta ett stort tack till Rebecka Milestad forskare på KTH och Epok samt Johanna Spångberg och Janne Nordlund Othén vid Epok som svarat på frågor och granskat olika delar av texten. Arbetet med skriften har finansierats av Epok. Det ska dock påpekas att det är författaren som ansvarar för rapportens innehåll.

Published in


ISBN: 978-91-576-9825-4
Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet