Skip to main content
Other publication, 2020

Höjd avkastning i ekoproduktionen – vilka värden måste värnas?

Abstract

Dagens ekologiska lantbruk presterar väl när det gäller flera hållbarhetsaspekter, såsom djurvälfärd, lönsamhet och sparsam användning av bekämpningsmedel. Samtidigt är avkastningen oftast mindre i såväl växt- som djurproduktion jämfört med konventionell produktion. Att öka avkastningen från den ekologiska produktionen skulle vara ett sätt att tillgodose ökad efterfrågan på ekologiska produkter, samtidigt som negativ miljöpåverkan per producerad vara minskar. Det finns dock målkonflikter med ökad avkastning som behöver hanteras. Vilka blir konsekvenserna för biologisk mångfald, växthusgasutsläpp, näringsförluster, markbördighet, djurhälsa och djurvälfärd? Vad betyder det för närings- och hälsoaspekter på livsmedlen och för lantbrukarens lönsamhet? Förord Den här skriften bygger på en vetenskapligt publicerad artikel* skriven av en tvärvetenskapligt sammansatt grupp forskare som har eller har haft uppdrag vid SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok). I originalartikeln finns referenslistan som utelämnats här. Skriften har fokus på nordeuropeiska förhållanden och kan fungera som ett underlag i diskussionen om intensifiering och höjd avkastning i svensk ekologisk produktion.

*Röös E, Mie A, Wivstad M, Salomon E, Johansson B, Gunnarsson S, Wallenbeck A, Hoffmann R, Nilsson U, Sundberg C, Watson CA (2018) Risks and opportunities of increasing yields in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development 38:14. https://doi.org/10.1007/ s13593-018-0489-3

Published in


ISBN: 978-91-576-9776-9
Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114933