Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Påverkansanalys fisk – till åtgärdsprogram för havsmiljön

Wennhage, Håkan; Naddafi, Rahmat; Mustamäki, Noora; Orio, Alessandro; Bergström, Lena; Sköld, Mattias; Bergenius, Mikaela; Valentinsson, Daniel; Olsson, Jens

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva kunskapsläget om och betydelsen av de viktigaste påverkansfaktorerna för fisk i svenska marina vatten för att stödja uppdateringen av åtgärdsprogrammet inom havsmiljödirektivet 2021. Havsmiljödirektivets mål är att uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i havsmiljöerna. För ekosystemkomponenter som fisk där status är otillfredsställande krävs åtgärder för att nå målen och en påverkansanalys kan bidra med kunskap till förvaltningens arbete med att rikta och prioritera åtgärder. Sammanställningen som presenteras i denna rapport är uppdelad på de två övergripande svenska bedömningsområdena inom havsmiljödirektivet, Nordsjön och Östersjön, samt gör en uppdelning på kust och utsjö vad gäller påverkansfaktorer och deras koppling till fiskfaunan. I rapporten presenteras vilket stöd för påverkan på fisk det fanns i litteraturen fram till hösten 2019 (där inget annat anges) uppdelat på faktorerna fiske, klimat, övergödning, habitatpåverkan och födovävsinteraktioner. Dessutom redovisas översiktligt betydelsen av andra påverkansfaktorer som miljögifter, läkemedelsrester, mikroplaster och marint skräp, undervattensbuller, vitaminbrist, samt parasiter och sjukdomar, områden där kunskapen är mer begränsad. En kvalitativ syntes av resultaten visar att flera faktorer sannolikt har stor påverkan på fisk i kust och utsjö-ekosystemen såväl i Östersjön som i Nordsjön. Dessa faktorer utgör en kombination av förändrade födovävsinteraktioner, samt direkt och indirekt mänsklig påverkan. Direkt påverkan från fiske på målarter och bifångstarter är av betydelse i alla förvaltningsområden och habitat. Möjligen är antalet betydelsefulla påverkansfaktorer något lägre i Nordsjön (framförallt i utsjön), jämfört med Östersjön. Samtidigt verkar det råda en större kunskapsbrist kring annan påverkan i Nordsjön där fiske varit den dominerande påverkan. Betydelsen av klimat, övergödning och habitatförlust är påtaglig i båda förvaltningsområdena. Det råder dock kunskapsbrist om betydelsen av klimat på beståndens status i Nordsjöns utsjö, samt betydelsen av födovävsinteraktioner i alla områden och habitat. Det finns även en kunskapsbrist om hur födovävsinteraktioner kopplade till ökande populationer av säl och skarv påverkar fisken. Rapporten konstaterar att en kvantitativ skattning av olika påverkansfaktorers relativa betydelse för fisken vore önskvärd, inkluderande studier av kumulativa effekter (samverkan och/eller förstärkning) av flera påverkansvariabler som agerar samtidigt. Kumulativa effekter är idag dåligt kända och studerade, men sannolikt betydande för utvecklingen av fiskpopulationerna och fisksamhällena i våra marina vatten. Givet mångfalden av olika påverkansfaktorer, förordas en ekosystembaserad försiktighetsansats vid förvaltning av fiskbestånd, arter och samhällen i våra marina miljöer.

Keywords

Påverkansanalys; Åtgärdsprogram; Fisk; Havsmiljödirektivet; Nordsjön; Östersjön; Fiske; Klimat; Övergödning; Habitat; Födovävsinteraktioner

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:22eISBN: 978-91-576-9922-0
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet