Skip to main content
Report, 2021

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2020

Hedmark, Eva; Frank, Jens

Abstract

Den här rapporten är en sammanställning av händelser då stora rovdjur befunnit sig inom 100 meter från bebyggelse eller människor och som inte rapporterats på annat sätt. Besiktigade och kvalitetssäkrade skador som rovdjur orsakat på tamdjur och hundar inkluderas till exempel inte här, eftersom de rapporteras i Viltskadecenters årliga viltskadestatistikrapporter.

Sammanställningen bygger på händelser som allmänheten rapporterat till länsstyrelsen och som länsstyrelsen registrerat. I dagsläget finns ingen systematisk dokumentation av hur ofta situationer med stora rovdjur nära bebyggelse eller människor inträffar. Det medför bland annat att det blir svårt att veta hur stora resurser som behöver läggas på att hantera sådana situationer. Naturvårdsverket har gett Viltskadecenter i uppdrag att från och med 2020 samla in uppgifter kring sådana situationer. Ännu finns inget stöd för registrering av den här typen av situationer i den norsk-svenska databasen för stora rovdjur (Rovbase). Ett webbaserat verktyg har därför använts som en provisorisk metod för insamling av data.

Om det webbaserade verktyget används och fylls i fullständigt av länsstyrelserna framöver kan ett underlag kring stora rovdjur nära bebyggelse och människor produceras. Ett sådant underlag är mycket användbart vid beslut om skyddsjakt och inför informationsmöten med orolig allmänhet. På sikt kommer uppgifterna även att kunna användas för att förutsäga vilka händelser som är av mer tillfällig karaktär och upphör av sig själva och vilka som kan antas bli mer varaktiga problem om inga åtgärder vidtas.

Viltskadecenter kommer årligen att sammanställa resultaten på nationell basis och redovisa det i en rapport på ett liknande sätt som rovdjursinventeringarna och viltskadestatistiken. Den här rapporten behandlar de uppgifter som samlats in under år 2020 och representerar den första resultatsammanställningen gällande stora rovdjur nära bebyggelse och människor.

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2021, number: 2021:4
eISBN: 978-91-985248-7-1
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

Sustainable Development Goals

SDG15 Life on land

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115082