Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) : årssammanställning 2019

Nanos, Therese; Gutfreund, Carola; Lindström, Bodil

Abstract

Rapporten presenterar resultat från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, nederbörd och luft för undersökningsåret 2019. Undersökningarna genomförs inom programområdena Jordbruksmark och Luft inom ramen för den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätningarna har pågått sedan 2002, med viss variation i omfattning.

Provtagningarna genomförs i fyra jordbruksbäckar i typområden för svensk jordbruksmark (Västergötland O 18, Östergötland E 21, Halland N 34 och Skåne M 42), samt två skånska åar (Skivarpsån och Vege å). I samtliga typområden och åar provtas ytvatten och sediment. I typområdena provtas även grundvatten från två grunda rör på två olika lokaler per område. Tidsintegrerade ytvattenprovtagningar pågår från maj-oktober/november i samtliga områden och fortsätter sedan med vinterprovtagningar i områdena i Halland och Skåne, under vintern 2019/2020 även i Västergötland och Östergötland. I Skåne genomförs dessutom en parallell provtagning av flödesproportionella prover under sommarperioden. Nederbördsprover samlas in i Norunda i Uppland samt Hallahus på Söderåsen i Skåne. Dessutom provtas även luft vid Hallahus.

Under sommarhalvåret (maj-november) 2019 påträffades sammanlagt 90 av totalt 149 analyserade substanser i ytvattenproverna, vid ett eller flera tillfällen. De sammanlagda halterna av dessa substanser varierade med de behandlingsintensiva tidpunkterna, dvs ökade under försommaren och hösten. Generellt har bentazon och glyfosat påträffats i flest prover sedan mätningarna inleddes 2002. På senare år har fyndfrekvensen av BAM och AMPA ökat till liknande nivåer som de två förstnämnda. AMPA är nedbrytningsprodukt till glyfosat och BAM är nedbrytningsprodukt dels till den sedan länge förbjudna substansen diklobenil, dels till den godkända substansen fluopikolid. Ingen av dessa fyra vanligen påträffade substanser har dock påträffats över sitt riktvärde någon gång under 2002-2019.

I och med 2019 års rapport har ett nytt, lägre riktvärde för imidakloprid (miljökvalitetsnorm 0,005µg/l enligt HVMFS 2019:25) använts, vilket har haft stort genomslag vid jämförelser mot riktvärdet. Under maj-november 2019 togs totalt 122 ytvattenprover i typområdena och åarna varav 68% innehöll en eller flera substanser som översteg sitt riktvärde. För andelen prov med fynd över riktvärdet under 2002- 2019 är nu medelvärdet 58 %, jämfört med 40 % med imidakloprids tidigare, preliminära riktvärde. Under 2019 överskred totalt 23 olika substanser sitt riktvärde minst en gång. Diflufenikan överskred sitt riktvärde i 15% av proverna, vilket är i nivå med senaste åren. Imidakloprid påträffades över riktvärdet i 36% av proverna, jämfört med ca 3% de senaste åren med det tidigare riktvärdet. Imidakloprid är förbjuden för anvädning inom jordbruket från och med hösten 2018.

Den flödesproportionella provtagningen av ytvatten uppvisar ofta förhöjda summahalter under flödestoppar, men ibland också lägre, jämfört med veckomedelsproverna, så även under 2019.

Under vintern 2019/2020 genomfördes vinterprovtagning av ytvatten i alla fyra typområden, tillskillnad från i två typområden tidigare år. I alla fyra typområden gjordes fynd i alla prover som togs under vintern, från 5 upp till närmare 20 substanser per prov. Flest substanser påträffades i proverna från M42 och generellt lägst i proverna från E21. Summahalterna låg främst i den undre delen av spannet 0,1 - 1,0 µg/l. Överlag har högre summahalter påträffats i proverna från N34 och lägst i E21 och M42, under vintern. Det tidiga majprovet som vanligen inte ingår i ordinarie provtagning, hade förhållandevis fler substanser och högre halter än resterande vinterprov. Imidakloprid förekom över riktvärdet i alla vinterprover från N34.

I grundvattenproverna från de tre typområdena där prover togs 2019 (O18 har ingen ny etablerad lokal) påträffades mellan 4 (i E21) och 9 (i M42) enskilda substanser. 2019 års provtagning kännetecknades av få fynd, låga halter och inga fynd översteg bedömningsgrunden för dricksvatten, vare sig för enskild substans på 0,1 µg/l eller sammanlagd halt på 0,5 µg/l.

Precis som tidigare år var antalet påträffade substanser och sammanlagda halter i nederbördsproverna, betydligt fler och högre från Hallahus i Skåne, än från Norunda, Uppland, under 2019. Prosulfokarb var den substans som återfanns i högst halt i nederbörd, vilket inträffade under hösten i prover från Hallahus. Kombinationen höga halter prosulfokarb och hög nederbörd gav högre deposition för 2019 jämfört med tidigare år i Hallahus. Prosulfokarb påträffas regelbundet i luft och nederbörd, särskilt under hösten då den har en förhållandevis omfattande användning i höstsådd spannmål.

Resultaten från luftprovtagningen vid Hallahus visar att det i adsorbenten (PUF-delen) påträffades totalt 41 enskilda substanser och i filterdelen påträffades 56 enskilda substanser under 2018. Precis som för nederbördsproverna var det prosulfokarb som påträffades i högst halt (PUF-delen) 23 ng/m3 .

I ett specialprojekt för 2019 så analyserades glyfosat och AMPA i 14 nederbördsprover samt 10 luftprover (filter). Resultaten visar att glyfosat påträffades i spårhalter i 7 av nederbördsproverna, samt i alla 10 luftprover. Ingen AMPA påträffades.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2021, number: 2020:8
ISBN: 978-91-576-9850-6, eISBN: 978-91-576-9849-0
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet