Skip to main content
Report, 2021

Tjäder och vindkraft : ett internationellt forskningsprojekt

Taubmann, Julia; Coppes, Joy; Andren, Henrik

Abstract

Påverkar vindkraftverk skogshöns, i synnerhet tjäder? Frågan diskuteras ofta men är svår att besvara. Det finns få studier på området, och de följer inte alltid BACI-design (Before After Control Impact), det vill säga att undersökningarna görs före och efter starten för verksamheten samt i och utanför det förväntade påverkansområdet för verksamheten. Det internationella forskningsprojektet ”Capercaillie and Wind Energy” har studerat effekterna av vindkraftverk på tjäder i sex studieområden i Tyskland, Österrike och Sverige. I Sverige genomfördes projektet i Jädraås vindpark under en fyraårsperiod. Vi studerade potentiella effekter av vindkraftsanläggningar på individ- och populationsnivå, genom att samla in data på resursval, biotopval, rörelsemönster, reproduktionsframgång, predationsrisk och fysiologisk stress hos tjäder. Vi fann inga signifikanta skillnader i tjädertäthet mellan områden med vindkraftverk och kontrollområden, och inte heller mellan före och efter byggnation av vindkraftverksanläggningar. Inom vindkraftsparker minskade dock tjäderns användning av områden närmare än ca 650 m från vindkraftverken. En annan studie med radiomärkta tjädrar visade att resursutnyttjandet minskade i områden närmare än 865 m (intervall 784–1025 m) från vindkraftverken. Även effekter av skuggor, ljudnivå, täthet av vindkraftverk, antal synliga vindkraftverk och avstånd till tillfartsvägar påverkade utnyttjandet av resurser negativt under såväl spelsäsongen som sommarsäsongen. Eftersom det fanns en stark korrelation mellan variablerna kan vi inte peka vilken faktor som var viktigast. Vi kunde inte hitta några effekter av vindkraftsanläggningar på fysiologisk stress, reproduktionsframgång eller predationsrisk. Det är inte möjligt för oss att dra slutsatser på populationsnivå när det gäller reproduktionsframgång och överlevnad. Effekterna beror också på tjäderns regionala och nationella status. För Sverige föreslår vi ett avstånd på 865 m till tjäderns spelplatser och livsmiljöer under sommartid för att minimera negativa effekter av vindkraftverk och tillfartsvägar. Framtida studier om reproduktionsframgång hos tjäder och täthet av rovdjur bör genomföras i större antal kontroll- och påverkansområden. Dödliga olyckor när tjäder kolliderar med vindkraftverk är ytterligare en faktor som bör studeras.

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2021, number: 6976
ISBN: 978-91-620-6976-6
Publisher: Naturvårdsverket

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Fish and Wildlife Management
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115362