Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Inventering av fladdermöss vid Forsmark

de Jong, Johnny

Abstract

Fladdermusfaunan inventerades vid Forsmark under sommaren 2016. Undersökningen var en del av det moniteringsprogram som SKB genomför i samband med projektering för kärnbränsleförvar och utbyggnation av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Syftet var att studera artsammansättning och täthet av fladdermöss (endast nordfladdermus), samt förekomst i olika miljöer. Artsammansättningen undersöktes under juli månad med hjälp av autoboxar (Pettersson D500x), manuell inventering med ultraljudsdetektor, kolonisök och fångst. Abundansen av nordfladdermus mättes med hjälp av linjetaxering. Förekomst av migrerande fladdermöss studerades under augusti. Totalt registrerades 1986 fladdermusläten med autoboxar under juli, och 707 fladdermusläten med hjälp av Avisoft under augusti. Totalt 8 arter registrerades. Vanliga arter med fast förekomst (som troligen reproducerar sig i området) är nordfladdermus (koloni funnen), vattenfladdermus, taigafladdermus (koloni funnen), dvärgpipistrell, trollpipistrell och brunlångöra. Övriga arter, som framförallt påträffas under migrationstid är större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus. Arter som tidigare påträffats men som ej återfanns vid den här inventeringen är mustaschfladdermus och fransfladdermus. Abundansmätning av nordfladdermus genomfördes i barrskogsområde och resulterade i en täthet av 0.57 individer per km. En stor del av området utgörs av tämligen trivial barrskog med låg täthet av fladdermöss. Runtomkring, strax utanför och i utkanten av projekteringsområdet, finns dock ett flertal mycket intressanta miljöer för fladdermöss, som t ex Kallrigafjärden, Forsmarks bruk, Habbalsbo, Johannisfors och Storskäret. Dessutom gör läget utmed kusten att många fladdermöss passerar igenom området under migrationstiden.

Keywords

Fladdermöss; Forsmark; Monitering AP SFK-16-011

Published in

SKB P
2017, number: P-16-30
Publisher: Svensk Kärnbränslehantering AB

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/115386