Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2021Open access

Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys

Johansson, Helena; Zanchi, Giuliana; Brady, Mark

Abstract

Det pågår en intensiv debatt om hur vi bäst kan använda skogen som resurs. Att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen från den svenska skogen lyfts fram som ett sätt att bidra till klimatmål. Men ett ökat uttag av biomassa kräver att skogen brukas mer intensivt vilket kan vara negativt för en rad andra samhällsmål som skogen bidrar till. Vad skulle ett intensivare skogsbruk totalt sett betyda för samhället? Resultaten visar att:  

Skogen bidrar med stora värden till samhället utöver produktionen av biomassa.

När hänsyn även tas till sociala och miljömässiga värden kan ett mer intensivt skogsbruk än idag vara negativt för samhället.

Ett mer varierat skogsbruk, som exempelvis inkluderar hyggesfritt bruk, kan ge större värden både idag och för framtida generationer.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2021, number: 2021:3
Publisher: Agrifoods economic centre

    UKÄ Subject classification

    Economics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/115482