Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2020Open access

EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?

Malmström, Nils; Brady, Mark

Abstract

År 2013 genomförde EU en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som bland annat syftade till att göra den mer miljövänlig. Ett förgröningsstöd infördes för att öka den biologiska mångfalden och därtill relaterade ekosystem tjänster. Reformen analyseras för att förstå hur den påverkat jordbrukets markanvändning och vilka effekter den har fått för miljön. Vi finner att:

Förgröningsåtgärderna i reformen har inte någon betydande miljöeffekt.

Reformens ekologiska fokusområden (EFA) har inte skapats där de ger störst miljönytta.

Det behövs mer riktade miljöersättningar som tar hänsyn till lokala förutsättningar för att EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska kunna leverera större miljönytta.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2020, number: 2020:6Publisher: AgriFood Economics Centre

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/115484