Skip to main content
Factsheet, 2021

Det fleråriga spannmålet Kernza™ som ett element i växtföljden: En pilotstudie om metoder för att bryta beståndet och dess förfruktseffekter på rödbeta

Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria; Barreiro, Ana; Olofsson, Jenny

Abstract

Fleråriga spannmål, baljväxter och oljeväxter representerar ett paradigmskifte inom jordbruket och har potential att bidra till ökad hållbarhet i produktionssystemen1 . En flerårig spannmålsgröda, såsom perenn vetegräs (Kernza™; Thinopyrum intermedium; bild 1) har många miljömässiga fördelar jämfört med ettårig spannmål2,3,4. I ekologiska växtföljder använder vi fleråriga vallgrödor för att bryta livscykeln för ogräs5 och för att bygga upp markens bördighet och kvalitet6 . Här kan Kernza™ utgöra ett alternativ med sin tilläggstjänst för att producera en kärnskörd för humankonsumtion. Icke-kemiska metoder för att bryta en flerårig örtartad gröda är önskvärt i ekologisk där vallar ofta plöjs. Plöjning kan ha positiva effekter på markstrukturen men negativa effekter på markens innehåll av organiskt material7 , aktiv markmikrobiell biomassa8 , daggmaskförekomst9 och därmed jordens bördighet och kvalitet10. Vidare bygger ogräshanteringen i ekologisk produktion främst på mekanisk markstörning, så som falsk såbädd innan huvudgrödan etableras11 eller radhackning i de redan etablerade grödorna12. Forskning på odlingsåtgärder i ett odlingssystemperspektiv är viktigt för att vi ska kunna dra nytta av de många funktioner som fleråriga spannmålsgrödor, som Kernza™, erbjuder. Forskning om växtföljdseffekter av IWG är fortfarande begränsad. Detta faktablad presenterar resultaten från ett försök där ett femårigt bestånd av Kernza™ avbrutits och använts för odling av rödbeta (Beta vulgaris subsp. Vulgaris, bild 2). I det ena försöket tittade vi på tre olika strategier för att bryta beståndet med Kernza™ och följde därefter förfruktseffekter av Kernza™ på rödbeta. I våra studier har vi testat följande hypoteser: När vi avslutar ett bestånd Kernza™ så antar vi att oönskad återväxt av Kernza™ är lägre efter djupare än efter mera grund jordbearbetning. När vi avslutar ett bestånd Kernza™ så antar vi att skörden av den efterföljande rotfrukten, rödbetan, samt ogrästillväxten, lägst efter djupare än efter mera grund jordbearbetning. När vi avslutar ett bestånd Kernza™ så antar vi att markens egenskaper är bättre bevarade efter ytligare än efter djupare jordbearbetning.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:16
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Barreiro, Ana
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Olofsson, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

Associated SLU-program

Future Agriculture (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115498