Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021

Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning : en rapport i IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat

Destouni, Georgia; Hoffman, Markus; Gren, Ing-Marie; Högvik, Maja; Kjellson, Helena; Lindblom, Lars; Lindroth, Anders; Olsson, Jonas; Rahm, Tomas; Sandborgh, Ulla; Thörn, Philip; Byman, Karin

Abstract

Klimatförändringarna associeras ofta med en varmare värld. Men klimatet handlar inte bara om vilken temperatur det är på jorden, utan har också en stark koppling till vattnets kretslopp. Detta påverkar både samhällen och ekosystem.

Inom projektet Hållbar vattenförsörjning har arbetsgruppen för Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning fokuserat på klimatförändringarnas påverkan på de hydrologiska sötvattensystemen. Rapporten belyser kunskapsläget och vilka förändringar vi bedömer att klimatförändringarna kan leda till, samt samhällets beredskap och anpassning till förändringarna. För ökad förståelse beskrivs dagens användning av vatten i några sektorer.

Tillgång till sötvatten har fundamental betydelse för allt liv på jordens landområden. Vattnet är i ständig rörelse. Nederbörden ger flytande sötvatten som infiltreras genom marken till grundvatten, vilket flödar vidare till lägre liggande vattendrag och så småningom ut i havet.

Mänskliga verksamheter har stor inverkan på de naturliga vattenflödena. Inverkan sker till exempel genom fördämningar och kanaler för att kontrollera och flytta vatten, direkta uttag av vatten för olika ändamål som dricksvatten, för industriella processer eller bevattning, samt förändringar i areella näringar, som expansion och intensifiering av jordbruk och skogsbruk, som kräver vatten för grödor och träd.

Published in

Verksamhetsberättelse - Ingenjörsvetenskapsakademien
2021, number: 526
ISBN: 978-91-89181-14-4
Publisher: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

    UKÄ Subject classification

    Oceanography, Hydrology, Water Resources

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/115499