Skip to main content
Report, 2022

Årsrapport GPS-märkta älgar i Harads område 2020-2021 – fördelning, rörelse, livsmiljö och överlevnad

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Malmsten, Jonas; Ericsson, Göran; Jatko, Marco; Persson, David

Abstract

Det är alltid lika spännande att börja studera älgar i ett nytt studieområde! Vissa observationer liknar vad vi ser i andra studieområden, andra skiljer sig åt. Som förväntat ser vi skillnader mellan olika älgindivider och resultaten liknar vad vi sett i andra delar av landet - en del älgar har helt skilda sommar- och vinterområden, andra har områden som inte ligger så långt ifrån varandra, och ett fåtal verkar ha i stort sett helt överlappande områden.

De flesta (25/30, 83%) av de GPS-märkta älgarna är vandringsälgar i Harads området. I medel förflyttade sig älgarna 7.5 mil mellan sitt vinter- och vår/sommarområdet vilket är ett relativt långt avstånd. Vandring hade ett tydligt huvudstråk som pekade nordväst. Många älgar lämnade älgförvaltningsområdet (ÄFO 4) de märktes i under sommaren och uppehöll sig i ÄFO 2, men del gick ännu längre norrut till ÄFO1. Det stora vandringsavståndet medförde att älgarnas årshemområden (där själva vandringen ingår) är stora i medel. Själva säsongsområdena är betydligt mindre.

Enligt förändringar i älgkornas rörelsemöster, kalvade 19 av de 20 kor vi kunde följa under kalvningssäsongen. I medel kalvade korna innan de hade kommit fram till sitt vår/sommarområde (29:e maj jämfört med 6:e juni som var medelankomstdagen).

Älgarna rörde sig i många olika livsmiljöer. Under vintertid höll sig älgarna mycket till tallskog och hyggen medan under vår/sommarperioden var blandskog och våtmarker de dominerande habitattyperna.

En viktig orsak till att försökspopulationen i Harads fungerar så bra är det nära samarbetet med alla intresserade. Intresset är mycket stort, många olika användare är inne på hemsidan www.slu.se/alg-forskning.

Författarna ansvarar ensamma för innehållet i rapporten.

Keywords

Alces alces; vandring; aktivitet; habitat selektion

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2022, number: 2022:1
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Jatko, Marco
Sveaskog
Persson, David
County Administrative Board Norrbotten

UKÄ Subject classification

Zoology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115568