Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Maskinell plantering – analys av planteringsmaskinen PlantmaX potential inom privatskogsbruket

Ersson, Back Tomas

Abstract

Privatskogsbruket äger mer än hälften av Sveriges produktiva skogsmark, och intresset för självverksamhet inklusive skogsplantering minskar generellt bland de privata skogsägarna. Sedan hösten 2019 finns planteringsmaskinen PlantmaX, och den utvecklades huvudsakligen för storskogsbruket. Mekanisering av skogsodlingen förväntas på sikt leda till en kostnadsbesparing för skogsbruket, och då är det viktigt att privatskogsbruket också följer med i den mekaniseringstrenden. Syftet med denna analys är att utvärdera PlantmaX:s lämplighet för det svenska privatskogsbruket. Analysen gjordes med hjälp av indata från en mängd källor, både muntliga och skriftliga, från höstarna 2020-2021. En fältstudie av PlantmaX planteringskvalitet visade att planteringsmaskinen i dagsläget ger sämre planteringskvalitet än vid manuell plantering, men bedömningen är att skillnaden troligen inte är avgörande för privata skogsägares acceptans av PlantmaX-konceptet. Dock verkar PlantmaX i dagsläget vara lämpligast på tallmarker pga maskinens svårighet att på ett högkvalitativt sätt plantera i omvänd torva. Uppskattningsvis verkar 4 ha vara den minsta traktstorleken för att PlantmaXkonceptet ska vara konkurrenskraftigt. I och med att medeltrakten på privatägd skogsmark är lägre än 4 ha i både Svealand och Götaland bör dock samordning av trakter vara en möjlighet för att motverka de högre planteringskostnaderna som små trakter medför. Slutbedömningen är att utvecklingspotentialen för PlantmaX plantreringskvalitet är stor, speciellt vid inkorporering av fler sensorer och automatisk identifikation av planteringspunkter. Därför kommer sannolikt PlantmaX framtida planteringskvalitet att öka, något som i sin tur ytterligare kommer att stärka PlantmaX-konceptets lämplighet för det svenska privatskogsbruket.

Keywords

maskinplantering; skogsföryngring; mekanisering

Published in

SLU Skogsmästarskolans Rapportserie
2022, number: 2022:1ISBN: 978-91-576-9937-4, eISBN: 978-91-576-9936-7
Publisher: Skogsmästarskolan, Sveriges lantbruksuniversitet