Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Tekniska lösningar för att undvika oönskad fångst av broskfisk

Ovegård, Mikael

Abstract

Den här rapporten sammanställer nuvarande kunskapsläge gällande tekniska lösningar som syftar till att minska oönskad fångst av broskfisk i fiskeredskap. Fokus för rapporten är tekniska lösningar som baseras på broskfiskarnas specifika sinnesorgan och beteenden, samt de fiskeredskap som används inom det svenska yrkesfisket. En systematisk genomgång av vetenskapliga publikationer, avhandlingar och tekniska rapporter utfördes via The Bycatch Management Information System, Web of Science och Google Scholar. Sökning efter litteratur på dessa websidor utfördes med kombinationer av de engelska sökorden; Bycatch, mitigation, deterrents, reduction, sharks, rays och skates, och begränsades till litteratur som publicerats mellan år 2010 och 2021. Utifrån resultatet av sökningarna bedömdes totalt 47 publikationer som relevanta för sammanställningen (9 sammanfattningar och 38 originalpublikationer). Originalpublikationerna katalogiserades i referensbiblioteket Zotero enligt typ av testad stimuli för påverkan på beteende (kemiskt, akustiskt, visuellt, elektromagnetiskt), vilken typ av fiske studien riktade sig mot (trål, garn, krok, bur), typ av experiment som utförts (fältförsök eller i fångenskap), och resultat av studien. Publikationer där testat stimuli gav önskat resultat katalogiserades som "Positiv", publikationer där resultaten var begränsade till en av flera testade arter alternativt en av flera testade lokaler katalogiserades som "Begränsad", publikationer där testad stimuli inte gav önskad effekt på beteende katalogiserades som "Negativ". Resultatet från litteraturstudien visade att det för närvarande inte finns en uppenbar generell teknisk lösning, baserad på broskfiskarnas specifika sinnesorgan och beteende, som skulle kunna användas för att minska mängden oönskad fångst av broskfisk i det svenska yrkesfisket. Den repellerande effekten på fisken som de tekniska lösningarna som analyserades avsåg att skapa, visade sig i samtliga fall endast fungera bara för vissa arter eller under vissa förutsättningar. Givet detta, nuvarande läge i utbredning och abundans av broskfisk i svenska vatten samt oönskade fångster av dessa, så är den åtgärd som sannolikt skulle ge störst positiv effekt för bestånden, istället ett utökat användande av rist i fisket med trål.

Keywords

Broskfisk; bifångst; yrkesfiske; redskapsutveckling

Published in

Aqua reports
2022, number: 2022:3
eISBN: 978-91-576-9947-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet