Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Mata mager torsk till en fin produkt – en räddning för kustfisket?

Lunneryd, Sven-Gunnar; Ljungberg, Peter; Öhman, Kristin; Ovegård, Maria

Abstract

Situationen för torsken i Östersjön har förvärrats drastiskt de senaste åren där bland annat många torskar blivit så magra att de inte har ett kommersiellt värde. Samtidigt har det småskaliga yrkesfisket drabbats av stora skador på fisk och redskap i garn och krokfiske, orsakade av säl. Strävan att ta fram alternativa sälsäkra redskap har fokuserats på att utveckla torskburar som betas för att locka in fisk i buren. Samtidigt är buren ett skonsamt och levandefångande redskap där fisken kan hanteras levande efter fångst. En negativ egenskap med detta fiske, för fiskaren, är att burfångad torsk är magrare än torsk fångad i mer traditionella passiva redskap som nät, vilket gör burtorsk mer svårsåld. På uppdrag av SydostLeader gjordes ett försök med den primära målsättningen att höja lönsamheten för ett lokalt yrkesfiske genom att sumpa mager vildfångad torsk och under kort tid mata upp den till kommersiell produkt. Försöken gjordes vid fyra tillfällen mellan 2018 och 2020 med två månaders matning per tillfälle. Burfångad torsk transporterades till odlingskassar och matades med fryst sill som fångats i närområdet, för att inte lokalt tillföra ny näring till vattenmassan. Den genomsnittliga viktökningen var 30 % per individ under två månaders matning men med en stor variation. En del torskar reagerade mycket positiv på fodret genom att öka vikten 150 % . Många fiskar, ca 20 %, tillväxte dock lite eller inte alls. Ett stort problem vara att 30 % av fiskarna dog under försöksperioden. Som en del i försöket inkluderades det i studien om den mycket vanliga parasiten, levermask (Contracaecum osculatum), som har säl som slutvärd, påverkade torskens tillväxt. Fiskar med hundratals parasiter kunde visa en god tillväxt. Begränsande för tillväxten skedde först tydligt då antalet parasiter översteg 5 individer per gram levervikt, vilket resulterade i att dessa torskar inte tillväxte alls. Vår slutsats är att metoden att mata upp torsk bör undvikas vid höga vattentemperaturer, för att undvika hög dödlighet och därmed inkomstbortfall. Metoden kräver en hög arbetsinsats för den enskilde fiskaren men kan vara ett bidrag till ekonomisk överlevnad för lokalt yrkesfiske. Riktat fiske efter torsk i Östra Östersjön är förbjudet sedan 2019 men metoden bör testas för andra arter, som abborre, för att stärka kustfisket och ge konsumenterna en högkvalitativ produkt av lokala resurser.

Keywords

småskaligt fiske; ekonomi; mager torsk; vildfångad fisk; fiskodling; tillväxt; levermask; säl

Published in

Aqua reports
2022, number: 2022:5eISBN: 978-91-576-9949-7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet