Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019

Viltets ekosystemtjänster : en kunskapssammanställning till stöd för värdering och förvaltning

Widemo, Fredrik; Elmhagen, Bodil; Liljebäck, Niklas

Abstract

Det finns en mängd mer eller mindre strikta definitioner och indelningar av ekosystemtjänster. Vi föredrar att inte göra någon åtskillnad mellan processer som levererar nyttigheter och de nyttigheter som produceras. I rapporten ser vi därmed exempelvis viltkött, eller glädjen över att se en björn, som ekosystemtjänster, inte som nyttigheter som är ett resultat av ekosystemtjänster.

Det stora värdet med konceptet ekosystemtjänster ligger i att olika värden identifieras, samt insikten att olika tjänster ofta begränsar varandra. Det går följaktligen inte att maximera alla tjänster, utan förvaltning av naturresurser ur ett ekosystemtjänstperspektiv bygger på accepterade avvägningar mellan identifierade tjänster.

Människan är en del av ekosystemen. Leveransen av viltets ekosystemtjänster påverkas i stor utsträckning av landskapet och därmed av mänsklig markanvändning. För att värdera och förvalta viltets ekosystemtjänster är det nödvändigt att känna till hur viltet påverkar landskapet, hur landskapet och markanvändningen påverkar viltet samt hur olika avvägningar ger återkopplingar till ekosystemen. Ekosystemtjänster samskapas genom komplicerade samspel mellan biologisk mångfald och ekologiska processer å ena sidan och människans sociala system, aktiviteter och investeringar å andra sidan.

Ofta beror problem med att omsätta ekosystemtjänstkonceptet i praktisk förvaltning på svårigheter att samtidigt hantera försörjande (materiella) och kulturella (immateriella) tjänster, där de senare ofta inte kan värdesättas kvantitativt. Det gör det svårt att finna goda avvägningar mellan försörjande och kulturella tjänster. Det totala värdet av de kulturella tjänsterna i landskapet överstiger ofta det totala värdet av alla de försörjande tjänsterna. Det gäller även värdet av viltets ekosystemtjänster.

Olika intressegrupper, och individer inom intressegrupper, värderar ofta samma ekosystemtjänst olika. Förvaltning av naturresurser ur ett ekosystemtjänstperspektiv kräver dialog mellan aktörer om identifiering, värdering och förvaltning av ekosystemtjänster. Strikta, exkluderande definitioner och fokus på kvantitativ, monetär värdering försvårar ofta processen och tillämpningen; vi förordar inkluderande förhållningssätt, även om det försvårar eller omöjliggör monetär värdering och ekonomiska kostnads-nyttoanalyser.

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2019, number: 6889ISBN: 978-91-620-6889-9
Publisher: Naturvårdsverket

    UKÄ Subject classification

    Fish and Wildlife Management

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/116060