Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

GRENSEVILT – slutrapport till Interreg Sverige-Norge

Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Aronsson, Malin; Eriksen, Ane; Mathisen, Karen Marie; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wabakken, Petter

Abstract

Barrskogen är en viktig del av Inre Skandinaviens kulturarv genom skogsbruk och älgjakt som båda har stor ekonomisk och kulturell betydelse i regionen. Under de senaste decennierna har älgstammens storlek i regionen varierat mellan olika områden till följd av förändrad avskjutning, förändringar i skogsbruket och återetableringen av stora rovdjur som är regionens naturarv. I skärningspunkten mellan natur- och kulturarv har konflikter uppstått som konkurrens mellan människor och rovdjur om jaktbart vilt och skogsskador i områden med täta älgstammar. Medans viltet rör sig fritt över administrativa gränser och ofta har hemområden som sträcker sig över flera förvaltningsenheter, kännetecknas förvaltningen av administrativa gränsbarriärer. Älg, varg och järv har utbredningsområden tvärs över den svensk-norska riksgränsen, och migrerande älgar över riksgränsen leder till en ojämn fördelning av jaktintäkter och älgbetesskador på skog. För en god ekosystemförvaltning behövs en ömsesidig dialog tvärs över administrativa gränser på olika rumsliga nivåer, för att möjliggöra gemensamma överenskommelser om hur vilt och skog ska förvaltas. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Høgskolen i Innlandet initierade projekt GRENSEVILT för att det fanns ett stort behov av ny kunskap om utmaningar i gränsöverskridande förvaltning av älg, varg och järv samt mer dialog och interaktioner tvärs över riksgränsen. Det överordnade målet med projekt GRENSEVILT var att inskaffa kunskap som kan utgöra en grund för en bättre gränsöverskridande, inkluderande och konfliktdämpande flerartsförvaltning av älg, varg och järv i Inre Skandinavien tvärs över riksgränsen. Projektet har i arbetet mot detta överordnade mål haft två huvudkomponenter med fokus på 1) att bygga upp ett forskningsbaserat och förvaltningsrelevant kunskapsunderlag för att belysa gränsrelaterade problemställningar kring samspelet mellan kulturarv (jakt och skogsbruk) och naturarv (älg, varg och järv), och 2) ett omfattande nätverks- och kommunikationsarbete för att underlätta gränsöverskridande och inkluderande flerartsförvaltning. Med data från GPS-sändarförsedda älgar, vargar och järvar i kombination med fältstudier och datasammanställningar har GRENSEVILT skaffat fram ny och viktig kunskap och har också förmedlat denna kunskap vidare till förvaltningen, intresseorganisationer, och allmänheten genom flera olika kommunikationskanaler. Resultaten från GRENSEVILT är viktiga för gränsöverskridande förvaltning, bland annat effekter av migrerande älgar över administrativa gränser på skog, jakt och rovdjur, olika faktorers påverkan på älgstammen, vargens predation på älg i en förtätad vargpopulation, järvens ekologi och påverkan på älgstammen, och människans och vargens påverkan på skogsjärvens tillbakakomst. Inom ramen för GRENSEVILT har det skapats ett gränsöverskridande nätverk med olika intressenter av förvaltning av älg, varg och järv i Inre Skandinavien. Detta nätverk fortsätter i GRENSEVILT 2 projektet att arbeta för gränsöverskridande förvaltning. Projektet har arbetat med flera frågeställningar där riksgränsen är ett hinder för en ekonomiskt och ekologiskt bärkraftig förvaltning av vilt och skog. Gemensam kalibrering av metoder och indikatorer för övervakning av älgens påverkan på skogsbruket, samarbete mellan markägare som delar samma älgpopulation, en mer samordnad förvaltning av järv och varg, samt bättre och samordnat datainsamling för avskjutningsstatistik och älgbetesskador är några möjliga lösningar som bör beaktas.

Keywords

barrskog; järv; predation; skogsbruk; varg; viltförvaltning; älg; jakt

Published in


ISBN: 978-91-576-9938-1
Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet